Beleidsverklaring Abonnementstarief Wmo

Het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met deze beleidsverklaring word je geïnformeerd over de manier waarop het Sociaal Domein voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming bij het Abonnementstarief Wmo. 

Inhoudsopgave

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt bij het abonnementstarief?

Het Sociaal Domein verstrekt aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) die gegevens die het CAK nodig heeft om het abonnementstarief Wmo op de correcte wijze en bij het juiste huishouden in rekening te brengen en te innen. Het gaat om de navolgende gegevens:

  • Startdatum eigen bijdrage
  • Stopdatum eigen bijdrage
  • Het BSN van betrokkene
     

Grondslag van de verwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is een wettelijke taak van het Sociaal Domein op grond van artikel 6 lid 1 onder c AVG, artikel 2.1.4 lid 6 Wmo 2015, artikel 5.2.1 lid 1en 2 onder b Wmo 2015, artikel 5.2.9 lid 1 Wmo 2015, en een wettelijke taak van het CAK op grond van artikel 5.1.3. lid 1 Wmo 2015, artikel 3.3 lid 4 Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en Besluit 4 oktober 2019 Wijziging van het besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015).

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Het Sociaal Domein verwerkt de persoonsgegevens om het navolgende doel te kunnen bereiken: zodat het CAK het abonnementstarief op de correcte wijze en bij het juiste huishouden in rekening kan brengen en innen.

Bewaartermijnen gegevens

De bewaartermijn van de gegevens Wmo 2015, op grond waarvan het abonnementstarief in rekening wordt gebracht, is minimaal 15 jaar of zoveel langer als redelijkerwijs in verband met een zorgvuldige uitvoering van de taken op grond van deze wet noodzakelijk is (wmo 2015 artikel 5.3.4 lid 1).

Rechten

Iedereen heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente van hem/haar heeft vastgelegd en aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt. Indien je inzage wenst in deze informatie, dan kun je een mail sturen aan fg@eindhoven.nl. Daarnaast heb je: 

  • het recht om persoonsgegevens te laten verbeteren, als je terecht aangeeft dat deze niet juist zijn.
  • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens (hiervoor gelden voorwaarden).
  • het recht op vergetelheid: gewiste persoonsgegevens worden ook verwijderd bij andere instanties, als de gemeente met deze instanties een bestandskoppeling heeft. 


Je krijgt alleen inzage in jouw persoonsgegevens als je kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Het Sociaal Domein past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.

Off