Nieuwe coronamaatregelen gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven breidt de lokale coronamaatregelen verder uit. Zoals het college van B en W eerder aankondigde, neemt de gemeente waar nodig aanvullende maatregelen om kwetsbare groepen, ondernemers of instellingen extra te ondersteunen of juist te ontzien.

Noodfonds voor start-ups

Het kabinet heeft recent ondersteuningsmaatregelen genomen voor start-ups (100 miljoen euro). Navraag leert dat deze maatregelen voor de kleinere start-ups niet passend zijn. Terwijl deze start-ups juist van groot belang zijn voor het (hightech) ecosysteem in onze regio. Daarom bespreekt een consortium van organisaties (o.a. Gemeente Eindhoven, Brainport Development, BSF en Bright Move) de mogelijkheden voor een tijdelijk noodfonds. Hierdoor kunnen startups, die daarvoor in aanmerking komen, voor de eerste maanden kosten overbruggen. De gemeente stelt zich voor dit noodfonds garant stellen voor een bedrag van maximaal 100.000 euro.

Aanpak knelpunten afvalinzameling

Met afvalinzamelaar Cure is de gemeente in overleg om knelpunten van de afvalinzameling op te lossen. Door het massale thuiswerken is er 10 tot 20% meer huishoudelijk afval. Minicontainers in de stad zijn hierdoor overvol. Doordat er veel meer auto’s in de straten aanwezig zijn, is er minder ruimte voor de vuilniswagen (zijlader) om containers te laden en moeten de medewerkers containers nu soms tientallen meters verplaatsen. Daardoor is de arbeidsbelasting voor de medewerkers veel groter. Daarnaast is er een behoorlijke toename van bijzet door de toename van afval. Cure heeft tijdelijke capaciteitsuitbreiding geregeld (ook voor reguliere afvalinzameling) en gaat meer bovengrondse containers plaatsen om de hoeveelheid bijzet te blijven managen. 

Het bezoek aan de milieustraten is ook duidelijk toegenomen. Cure neemt hier maatregelen om aan de coronarichtlijnen te voldoen, zowel voor bezoekers als eigen personeel.

Onderzoek naar de impact van de coronacrisis op Eindhovenaren

De drie veiligheidsregio’s in Brabant en de provincie hebben een “Brabantmonitor” ingevoerd om inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op inwoners. In Eindhoven hebben ruim 5000 inwoners de vragenlijst ingevuld, waarvan bijna 300 personen in het Engels. Dit is een zeer hoge respons. De resultaten van het onderzoek staan op www.eindhoven.nl/onderzoekcorona. De Brabantse impactmonitor is te vinden op https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/bestuur/2020/hoe-denken-brabanders-over-het-coronavirus. Deze peiling wordt periodiek herhaald. De tweede meting volgt waarschijnlijk direct na de verwachte persconferentie van het kabinet op 21 april. De resultaten van de enquête gebruikt het college als belangrijke informatiebron voor de invulling van toekomstige maatregelen en acties.

Ook opvang voor kinderen tijdens meivakantie

Met de Eindhovense scholenkoepels (kinderopvang, primair, speciaal, voortgezet en MBO-onderwijs) zijn afspraken gemaakt over de opvang van kinderen tijdens de meivakantie. Uitgangspunt is dat alle kinderen met ouders die werken in cruciale beroepen, en alle kinderen in een kwetsbare positie, waar nodig opgevangen worden en in beeld blijven.

Start interactieve chatsessies college

Om ook in te gaan op vragen die leven in de stad, start het college vanaf 24 april in samenwerking met lokale omroep Studio040 met interactieve chatsessies, die op televisie en online te volgen zijn. Hiermee willen burgemeester en wethouders vragen over de coronacrisis beantwoorden en gemeentelijke maatregelen nader toelichten.