Meer geld voor buurtsportcoaches in Eindhoven

Mensen enthousiast maken om meer te bewegen en te sporten, kennis te maken met cultuur of een combinatie van die twee. Dat is wat buurtsport- en cultuurcoaches doen. Of het nu om peuters gaat of om ouderen met bijvoorbeeld Parkinson. De gemeente Eindhoven en andere partners zien positieve resultaten als het gaat om onder meer het tegengaan van overgewicht, integratie en het verminderen van eenzaamheid. Vanuit het Rijk is sinds dit jaar extra budget hiervoor vrijgemaakt. De gemeente Eindhoven heeft die extra financiering aangevraagd en gekregen. Daardoor kan de gemeente extra (incidentele) subsidie, in totaal 130.000 euro, verstrekken aan schoolbesturen van het primair onderwijs, CKE en de PSV Foundation. Daarvoor kunnen deze partijen gezamenlijk minimaal 13 coaches aanstellen.

Met het geld kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs minimaal 9 fte buurtsportcoaches als vakleerkrachten inzetten om nieuwe activiteiten te organiseren zoals naschoolse sport, Motorische Remedial Teaching of het mee helpen zoeken naar een geschikte sportaanbieder in de buurt. Zij ontvangen daarvoor maximaal 90.000 euro. Het CKE ontvangt een subsidie van maximaal 20.000 euro voor de inzet van minimaal twee cultuurcoaches. Het CKE heeft eerder een pilot gedaan met een dansmethodiek om de gezondheid van ouderen met Parkinson te verbeteren. Ze willen deze pilot graag uitbreiden naar ouderen met dementie. Hiervoor werkt CKE o.a. samen met Vitalis. PSV Foundation ten slotte krijgt maximaal 20.000 euro om minimaal twee buurtsportcoaches te kunnen inzetten voor de programma’s die draaien bij PSV Foundation Academy in Tongelre. De verdere inzet is bij het programma PSV United dat plaatsvindt in Tongelre, Bennekel, Mensfort en Woensel.

Verandering
De gemeente stopt met het inzetten van gemeentelijke vakleerkrachten. Deze worden voortaan rechtstreeks door de scholen ingezet. Wethouder Steenbakkers van onderwijs en sport: “Voorheen kozen we er voornamelijk voor de subsidie voor ambtenaren binnen de gemeente in te zetten. Daardoor maakten we nog onvoldoende gebruik van de kracht in de samenleving en partners in de stad. Daarom zetten we de subsidie nu voornamelijk door voor mensen in de stad, zij dragen zorg voor de cofinanciering. Hiermee geven we een mooie impuls aan sport en cultuur in de stad.”

Scholen ontvangen daarbij subsidie voor de extra sportstimuleringsactiviteiten en dekken zelf de bijkomende kosten van de vakleerkrachten voor het geven van bewegingsonderwijs. Doel is het huidige percentage vakleerkrachten (80 procent) op het primair onderwijs te verhogen.

Over de regeling
Gemeenten kunnen voor de inzet van buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen subsidie van het Rijk krijgen via de zogenaamde Brede Regeling Combinatiefuncties. Per fte betaalt het Rijk een bedrag van 20.000 euro. Gemeenten moeten zorgdragen voor de resterende financiering, zelf of via cofinanciering. Deze rijkssubsidie bestaat vanaf 2008 en is sindsdien twee keer aangepast. In 2019 heeft het Rijk de subsidieregeling uitgebreid en structureel gemaakt onder de noemer ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. Ook is de focus veranderd en komt meer budget beschikbaar voor gemeenten. Omdat het tot 2019 ging om een incidentele regeling is de dekking voor de meerkosten (boven op de rijksregeling) niet structureel opgenomen in de gemeentelijke begroting. Zo is een deel van de inzet gefinancierd uit reserves. Met het inzetten van de vernieuwde Rijkssubsidie is dit gecorrigeerd.