Herinrichting Vestdijk en Hertogstraat juni 2020 klaar

De herinrichting van de Vestdijk-Hertogstraat tot een groene en aantrekkelijke stadsboulevard kan juni 2020 afgerond zijn. Daar zijn dan nog wel extra middelen voor noodzakelijk. Het college heeft daarom de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een verhoging van het projectbudget met ruim 4,6 miljoen euro.

Met dit aanvullende bedrag kunnen alle resterende projectwerkzaamheden worden gefinancierd. Eventuele extra kosten voor bijvoorbeeld de ondergrondse opgave en het saneren van vervuilde grond zijn voor risico van de aannemer, zo is onderling overeengekomen.

Betere luchtkwaliteit en waterberging

Het college vindt het van belang de herinrichting af te ronden. De nieuwe Vestdijk draagt bij aan een aantrekkelijk, gezond en klimaatbestendig stadscentrum. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is er meer ruimte gemaakt voor fietsers, voetgangers en groen, met nog maar één rijstrook voor auto’s en één voor bussen. Deze verkeersmaatregelen dragen bij aan de gewenste verkeersreductie, waarbij de binnenstad toch goed bereikbaar blijft.

Om ook de wateroverlast in dit deel van de stad grondig aan te pakken, vinden tegelijkertijd ondergrondse werkzaamheden plaats. De klimaatadaptieve waterberging zorgt, in combinatie met ontharding, voor een betere verwerking van het regenwater, ook voor de directe omgeving.

Bodemvervuilingen

De extra benodigde middelen zijn met name het gevolg van niet voorziene archeologische vondsten en bodemvervuilingen. Dit zorgt voor hogere kosten dan verwacht. Vooronderzoek gaf aan dat er verontreiniging was. Tijdens de werkzaamheden bleek dat deze verontreiniging vele malen groter was dan uit proefboringen bleek. De gekozen aanbestedingsvorm brengt met zich mee dat per fase inzichtelijk wordt wat de werkzaamheden en de bijbehorende kosten zijn.

Binnen het project is gekozen voor een klimaatadaptieve waterberging. Dit betekent dat het hemelwater via een grote ondergrondse berging vertraagd naar de Dommel stroomt. Wanneer er in of rondom de waterberging verontreiniging zit, kan deze mee stromen. Om dit te voorkomen, moest er extra gesaneerd worden.

Oude stadsgracht

Omdat de ligging en de omvang van de oude stadsgracht anders waren dan het saneringsplan en archeologische kaarten lieten zien, zijn de kosten van het veiligstellen van de archeologische vondsten en de saneringsmaatregelen bovendien extra fors uitgevallen. Ook de verontreiniging in de vorm van asbestmaterialen in de bovenlaag heeft tot extra kosten geleid. Nu het project door de saneringen langer gaat duren, zijn er bovendien andere extra kosten zoals voor omgevingsmanagement en bereikbaarheidsmaatregelen.

Vervolgplanning

Op 6 januari 2020 is gestart met de werkzaamheden vanaf de Dommel tot en met de kruising Kleine Bleekstraat/Vestdijk. Wanneer de gemeenteraad instemt met de extra middelen, vinden aansluitend de resterende werkzaamheden in de laatste twee fasen (Dommel-Zuid en Hertogstraat) plaats.

Het college start in januari 2020 een brede evaluatie van het project Vestdijk, zodat de geleerde lessen mee worden genomen in toekomstige projecten in de (binnen)stad.