Extra coronamaatregelen gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven gaat de lokale coronamaatregelen verder uitbreiden. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, nu het kabinet de landelijke maatregelen tot en met dinsdag 28 april heeft verlengd. De komende periode neemt de gemeente waar nodig aanvullende maatregelen om kwetsbare groepen, ondernemers of instellingen extra te ondersteunen of juist te ontzien:

 • De nachtopvang wordt ook opengesteld voor dak- en thuislozen die daar normaal gesproken geen recht op hebben.
  Sinds vorige week konden dak- en thuislozen al overdag terecht in de reguliere inlooplocaties van de nachtopvang. Toen is ook een extra locatie geopend (zodat onderling minimaal 1,5 meter afstand gehouden kan worden) en zijn aparte quarantaineplekken ingericht voor daklozen die symptomen van het coronavirus vertonen.

   
 • In overleg met de onderwijskoepels is de opvang in scholen ook geopend voor kinderen in kwetsbare posities.
  Hierover vindt zowel regionaal als stedelijk afstemming en overleg plaats met scholenkoepels en kinderopvang, de Veiligheidsregio en Stichting WIJeindhoven. Om zodoende alle kinderen waar zorgen om zijn (vanwege een kwetsbare thuissituatie, maar ook voor kinderen die gebaat zijn bij het bieden van een dagstructuur) in beeld te krijgen, en gezamenlijk te zorgen voor passende opvang.

   
 • De handhaving in de stad wordt toegesneden op de zaken die op dit moment prioriteit hebben, zoals de controle op de naleving van de coronaregels.
  Om volledig te kunnen focussen op de crisismaatregelen wordt de inzet tot nader order aangepast op de onderdelen horeca, coffeeshops, prostitutie, veiligheid. De inzet op jeugd, in de wijken/gebieden en High Impact Crimes (zoals overvallen en inbraken) wordt versterkt. De inzet op onder andere de onderdelen parkeren, evenementen, voetbal, afval, bomen en groen wordt verlaagd. Ook kijkt de gemeente creatief naar manieren om de capaciteit voor toezicht en handhaving tijdelijk uit te breiden met bijvoorbeeld handhavers uit andere disciplines binnen of buiten de gemeente. 

   
 • De gemeente intensiveert de informatievoorziening aan anderstaligen en laaggeletterden.
  Op eindhoven.nl wordt op verschillende manieren informatie aangeboden aan anderstaligen en laaggeletterden, om te zorgen dat álle Eindhovenaren kennis kunnen nemen van de juiste actuele informatie over het coronavirus. Naast toegankelijke informatie op de eigen website is de gemeente Eindhoven (via het Expatcenter) samen met de TU/e, Brainport Development en High Tech Campus Eindhoven gestart met een portal. Deze website ontsluit sociale initiatieven en anderstalige informatie. Ook Fontys, Expat Spouse Initiative (ESI) en Eindhoven365 sluiten bij dit initiatief aan. De gemeente bekijken momenteel hoe ze anderstalige coronainformatie nog proactiever onder de aandacht van de doelgroep kan brengen.

   
 • In aanvulling op de noodmaatregelen rondom gemeentelijke debiteuren die vorige week al van kracht werden, is besloten om voor de opschorting van de invordering dezelfde termijn hanteren als bij de gemeentelijke belastingen, namelijk vooralsnog tot 1 juli 2020.
   
 • Voor de gemeenteraad wordt iedere dinsdag aan het einde van de dag een (digitaal) vragenhalfuur over de coronamaatregelen ingesteld. 
  Het precieze tijdstip en de vorm wordt in overleg bepaald. Wat betreft de politiek-bestuurlijke besluitvorming over niet-coronagerelateerde onderwerpen: de komende weken maakt het college een inventarisatie van dossiers die op stapel staan. Daarbij wordt gekeken wat moet en kan doorgaan en welke onderwerpen ook later kunnen. Het college informeert de gemeenteraad hierover zo snel mogelijk.