Eindhoven in actie voor meer biodiversiteit

 

In Eindhoven is het project Natuur in de Wijk gestart. Het roept bewoners, scholen en bedrijven op om samen te zorgen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Zo ontstaat er een beter leefgebied voor vogels en insecten. Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Limes Divergens in samenwerking met de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant.

Hoewel bepaalde soorten het al jaren goed doen in dorp en stad, is het stedelijk gebied voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven. Het wordt steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om te nestelen en voedsel te vinden. Dit komt onder andere doordat er steeds minder beplanting is en huizen beter geïsoleerd zijn. Een aantal vogelsoorten is met hun verblijfplaats zelfs afhankelijk van de bebouwde omgeving. Dit geldt voor huismus, gier- en huiszwaluw en vleermuizen. Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in de bebouwde kom, dan gaat het goed met het stedelijk groen; ook gezond voor mensen!

Doel project

Het project Natuur in de Wijk biedt inwoners de kans om bepaalde diersoorten van voedsel en veiligheid te voorzien in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. Het gaat om de gier- en huiszwaluw, huismus, vleermuis en wilde bij. Maar ook andere soorten, zoals dagvlinders en steenuilen, profiteren van deze maatregelen. Wethouder Rik Thijs (openbare ruimte & groen) is enthousiast: “Meer natuur in de wijk verbetert niet alleen de leefbaarheid voor mensen, maar ook voor dieren. Het is nodig om de biodiversiteit op peil te houden.” 

Bedrijven en bewoners zijn de belangrijkste ‘leveranciers’ van gebouwen en groen waarin en waaraan maatregelen voor biodiversiteit letterlijk worden opgehangen. Hiermee helpen zij de natuurwaarde in de stad te vergroten en mensen met natuur in aanraking te laten komen.

Maatregelen

Binnen de stad Eindhoven is een kerngebied geselecteerd dat geschikt is voor het vergroten van de aanwezigheid van genoemde diersoorten. Het gaat om delen van de wijken Blixembosch en Tempel. Hier gaat Orbis op zoek naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen. De bewoners krijgen een flyer in de bus met een advies welke beplanting en/of nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is. Via natuurindewijk.nl/gemeenten kunnen zij gratis een nestkastje en/of diverse typen beplantingspakketten aanvragen, met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ook bewoners buiten het kerngebied (binnen de bebouwde kom) kunnen een aanvraag doen, zolang de voorraad strekt, want de inwoners binnen het kerngebied komen als eerste in aanmerking voor een nestkastje of beplanting. Op natuurindewijk.nl/gemeenten is het kerngebied te vinden.

Aan het begin van het project meet Natuurbalans-Limes Divergens hoeveel exemplaren van de beoogde diersoorten er in het gebied rondvliegen. Na enkele jaren, als alle kastjes al een tijdje hangen, wordt er nogmaals een telling gedaan. Zo wordt duidelijk wat het effect is voor de biodiversiteit. Het project duurt ongeveer vijf jaar.  

Naast deze concrete maatregelen informeert en enthousiasmeert Orbis ook architecten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars over natuurinclusief bouwen. Dit gebeurt onder andere door de toolbox onder de aandacht te brengen (bouwnatuurinclusief.nl). De gemeente Eindhoven zet zich ook in voor natuurinclusief bouwen en adviseert bewoners over het nemen van maatregelen die de negatieve effecten van klimaatverandering tegengaan. Kijk op eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen.


De initiatiefnemers

Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant’. Ook Trefpunt Groen Eindhoven doet mee.


Alle informatie over het project, de diersoorten, bestellen en natuurinclusief bouwen is terug te vinden op onze website natuurindewijk.nl.