Coronamaatregelen gemeente Eindhoven (20 mei 2020)

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 19 mei een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor een breed maatschappelijk steunfonds en de kaders daarvoor. Cultuur-, welzijns- en sportorganisaties kunnen gebruik maken van dit fonds wanneer andere (landelijke) voorzieningen niet beschikbaar of ontoereikend zijn. Het college wil zo belangrijke maatschappelijke partners voor Eindhoven behouden. Het gaat om een bedrag van 6,75 miljoen euro.

De ondersteuning geldt van 15 maart tot 1 juli 2020. Als daarna nog ondersteuning nodig blijkt, dan komt daar een aanvullend voorstel voor. De gemeenteraad neemt hierover naar verwachting op 16 juni een besluit. Organisaties die in aanmerking komen voor ondersteuning, kunnen via eindhoven.nl/ondernemersloket meer informatie vinden over het fonds. Zodra meer bekend is over de aanvraagprocedure is dit ook op deze site te vinden.

Steunmaatregelen BIS-instellingen

De cultuursector is stevig geraakt door de coronacrisis. Om een aantal vitale culturele instellingen extra te ondersteunen heeft het college 3,15 miljoen euro uit het maatschappelijk ondersteuningsfonds gereserveerd voor steun aan Parktheater Eindhoven, Muziekgebouw Eindhoven, Stichting Effenaar, Stichting Plaza Futura, Stichting Eindhoven Museum en Centrum voor de Kunsten Eindhoven. 

Voor de eerste vier instellingen gaat het om een matching van geld dat vanuit het Rijk beschikbaar komt. De culturele sector is natuurlijk veel breder dan de genoemde organisaties. Voor de kleinere culturele instellingen komt een nadere analyse en een apart voorstel.

Actieplan Binnenstad

Om nu en in de nabije toekomst te zorgen voor een gastvrije en veilige (binnen)stad heeft het college ingestemd met het actieplan voor de ‘nieuwe’ binnenstad. De gemeente, ondernemers uit retail, horeca, cultuur en de creatieve sector en partners als BIZ, Eindhoven365 en DDF hebben de handen ineen geslagen om samen vorm te geven aan deze ‘nieuwe’ binnenstad. Crowd management wordt ingezet om bezoekersstromen in de binnenstad goed te regelen. Op korte termijn werken we het actieplan voor het functioneren van de binnenstad verder uit. Hierbij kijken we ook hoe de gebieden buiten de binnenstad zoveel mogelijk mee kunnen liften op oplossingen of bewezen acties uit het Actieplan Binnenstad.

Mede vanuit het actieplan zien we ook een andere vraag aan de gemeente ontstaan. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening past bij de huidige fase van de coronacrisis. Daarom breiden we het ondernemersloket onder meer uit met een meldpunt voor initiatieven vanuit ondernemers. We kijken hoe we binnen de grenzen van rijksbeleid en noodverordeningen maatwerk kunnen leveren om dingen mogelijk te maken.

Uitstel aanvraagtermijn subsidieregeling basisdagbesteding volwassenen

Op 7 mei is besloten om de aanbesteding tweedelijns zorg- en ondersteuningsproducten 2021 (waaronder de aanbesteding voor de maatwerkvoorziening dagbesteding) in te trekken. Gezien de coronacrisis is gevraagd om meer tijd voor een goede voorbereiding van subsidieaanvragen. De aanvraagtermijn voor deze subsidieregeling is verplaatst naar 1 oktober 2020. We werken nu uit wat de praktische en inhoudelijke consequenties zijn van het verlengen van de huidige overeenkomst Wmo-dagbesteding.