sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Kinderopvang starten

Registratie van en toezicht op kinderopvang in Eindhoven verloopt via de GGD Brabant-Zuidoost.

Registratie

Wilt u in Eindhoven een kinderdagverblijf (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), voorziening voor gastouderopvang (VGO) of gastouderbureau starten? Registreer u dan via de GGD Brabant-Zuidoost. Hierin is Eindhoven een uitzondering, elders moet u daarvoor bij de gemeente zijn.

Op de website van de GGD Brabant-Zuidoost, www.ggdbzo.nl, leest u hoe de aanvraag voor registratie werkt. Na ontvangst van uw aanvraag voert de GGD een inspectie uit. Voldoet u aan de kwaliteitseisen? Dan wordt u opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Pas dan kunt u daadwerkelijk starten met het aanbieden van kinderopvang.

Wijziging in de registratie doorgeven

Wijzigingen geeft u door met het formulier wijziging Kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang op Rijksoverheid.nl.

Toezicht en handhaving

Toezicht op kwaliteit

De 'Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen' eist verantwoorde kinderopvang. Dat is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. In het handhavingsbeleid (zie 'beleidsregels handhaving kinderopvang' hieronder) leest u welke kwaliteitseisen de gemeente Eindhoven stelt.  

Toezicht GGD

In opdracht van de gemeente Eindhoven inspecteert de GGD Brabant-Zuidoost jaarlijks of kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen van gastouderopvang en peuterspeelzalen voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang. De GGD legt de inspecties vast in openbare rapporten die in te zien zijn via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Handhaving GGD

Blijkt uit het inspectierapport dat een kinderopvangvoorziening niet voldoet aan de kwaliteitseisen? Dan kan de GGD op basis van het gemeentelijk handhavingsbeleid besluiten een schriftelijke aanwijzing op te leggen. Bij verzwarende omstandigheden of het niet opvolgen van de schriftelijke aanwijzing kan de gemeente verdergaande maatregelen nemen. Denk daarbij aan het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom, een exploitatieverbod of verwijdering uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Om objectiviteit te bewaren, worden inspectie en handhaving binnen de GGD gescheiden uitgevoerd. Let op: bezwaarschriften worden niet behandeld door de GGD maar door de gemeente!

Meer informatie, vragen en contact

Voor meer informatie kunt u terecht op:

Vragen aan GGD:

  • Over registratie, registereindhoven@ggdbzo.nl
  • Over kinderopvang in het algemeen, kinderopvang@ggdbzo.nl
  • Over toezicht, richten aan Team Toezicht
  • Over handhaving, richten aan Team Handhaving
  • Over een een brief die u heeft ontvangen, richten aan de genoemde contactpersoon
  • 088 0031 377


Contact Ondernemersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres, uitsluitend op afspraak:
Nachtegaallaan 15
5613 CM Eindhoven

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven