Toelichting productcode BW 15A03

Uit signalen blijkt dat niet alle aanbieders Beschermd Wonen op de hoogte zijn van het feit dat per 1 januari 2019 eten en drinken geen onderdeel meer uitmaken van het product BW 15A03. Vandaar deze extra toelichting.

De bijzondere eis met betrekking tot het verzorgen van eten en drinken in product 15A03 (zie productkaart in bijlage 3 – de PDC – van de overeenkomst) is om twee redenen geschrapt:

  1. De eis dat een inwoner zelf in zijn huur/huisvesting voorziet is niet goed verenigbaar met de eis dat de aanbieder wel eten en drinken verzorgt via het ondersteuningspakket en daarbij horend tarief. Inwoners die zelfredzaam zijn op het gebied van huren/huisvesting kunnen over het algemeen ook goed zelf - met eventueel ondersteuning bij het leren koken/boodschappen doen - hun eten en drinken verzorgen. Op deze manier hoeft dit ook niet standaard onderdeel te zijn van de ondersteuning door aanbieder op inhoud en tarief. De inwoner beschikt over een inkomen/uitkering om kosten voor wonen en overig levensonderhoud te bekostigen. Op maat kunnen hier afspraken tussen inwoner en aanbieder worden gemaakt.
     
  2. Het schrappen van de eis dat de aanbieder eten en drinken verzorgt, leidt ertoe dat administratieve lasten verminderen en rechtsongelijkheid tussen inwoners met uitkeringen op verschillende wetten verdwijnt. Inwoners die een Participatiewet-uitkering hebben en gebruikmaken van dit product kregen te maken met een korting op de uitkeringsnorm in verband met eten en drinken die de aanbieders via het tarief leverde. Voor inwoners met een uitkering op grond van een andere wettelijke regeling (WIA, Wajong, DUO etc.) werd deze verlaging niet toegepast omdat de gemeente daar geen mogelijkheden toe heeft. Dit werd door inwoners die het betrof  als rechtsongelijk ervaren.

 

Vanaf 1 januari 2019 moeten inwoners zelf hun eten en drinken bekostigen. Hierover worden zij geïnformeerd via hun specialist inkomen/contactpersoon van de gemeente.