Ook in 2019 voldoende zorgaanbod in regio Eindhoven

In de regio Eindhoven verlenen komend jaar ongeveer 270 zorgaanbieders gespecialiseerde zorg aan jeugdigen en volwassenen – in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat zijn er ruim vijftig minder dan dit jaar. Dit is de uitkomst van de hernieuwde inschrijving, die afgelopen maand plaatsvond vanwege de invoering nieuwe tarieven en budgetplafonds. Het aantal zorgaanbieders is voldoende om aan de uiteenlopende zorgbehoeften van inwoners te voldoen.

De ingeschreven aanbieders hebben ingestemd met de nieuwe tarieven en de door de gemeente Eindhoven vastgestelde budgetindicaties. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het besluit dat de Eindhovense gemeenteraad op 3 juli jl. nam om de kosten van de gespecialiseerde zorg te beheersen.

Opslag op tarief Beschermd Wonen zwaar

Op basis van de inschrijvingen constateerde de gemeente na afloop van de tender dat voor het product Beschermd Wonen zwaar (15A07) onvoldoende dekkend aanbod was gecontracteerd. Dit ondanks het feit dat de gemeente vindt dat zij ook voor dit product reële tarieven hanteert, die op zorgvuldige en eenduidige wijze zijn vastgesteld. De gemeente voelt zich in deze mening gesterkt door het feit dat er ook partijen zijn die voor dit tarief wel kunnen leveren.

Anderzijds is de gemeente verantwoordelijk om de beschikbaarheid van dit product te garanderen voor inwoners die deze vorm van zorg nodig hebben. Daarom is besloten om voor het jaar 2019 een opslag ter beschikking te stellen voor dit product. Deze opslag (€ 599 per maand) wordt aan alle aanbieders van dit product toegekend, ook die zich al wel hadden ingeschreven. De aanbieders die nog niet hadden ingeschreven, hebben dit alsnog gedaan in de laatste week van november. In 2019 zal met de betrokken aanbieders gesproken worden over het beter passend maken van product en financiering, zodat deze ondersteuning ook op lange termijn beschikbaar is voor de inwoners van Eindhoven die hierop aangewezen zijn.

Continuïteit zorg aan inwoners

De noodzakelijke zorg voor inwoners blijft voorop staan. Dit geldt ook voor de zorgaanbieders die zich niet hebben ingeschreven voor 2019. Zij hebben de plicht om maximaal nog een half jaar zorg te verlenen. In die tijd moeten zij zorgen voor een goede overdracht aan een andere zorgaanbieder.

Vanwege de invoering van de budgetplafonds is er ook extra aandacht voor de continuïteit van de zorgverlening aan inwoners bij zorgaanbieders die wel hebben ingeschreven. Lopende ondersteuningstrajecten kunnen worden afgerond, ook als de zorgverlener aan het maximum van zijn budget zit.  Voor herindicaties geldt dat momenteel bezien wordt hoe omgegaan zal worden met betrekking tot vollopende budgetindicaties.  

Met inwoners die voor het eerst zorg nodig hebben, zal altijd gezocht worden naar een passende zorgverlener die nog voldoende budget beschikbaar heeft om het volledige traject te kunnen verzorgen. Indien een zorgaanbieder nu al aan het maximum van zijn budget zit en via de medische verwijsroute een nieuwe cliënt krijgt toegewezen, kan hij dit melden via inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl. De gemeente beoordeelt dan of plaatsing bij een andere aanbieder mogelijk is.

Meer informatie over de uitkomst van de tender is te lezen in deze presentatie over de maatregelen beheersing 2e lijn en het Servicebureau van 4 december 2018.