Eindhoven: werkwijze na herindicatie bij volgelopen budgetindicatie

Doordat zorgaanbieders een  budgetindicatie van de gemeente Eindhoven hebben, is het mogelijk dat cliënten bij een herindicatie vanwege een volledig uitgenutte budgetindicatie niet bij hun huidige zorgaanbieder geplaatst zouden kunnen worden. Daarom is een werkwijze vastgesteld voor dit soort situaties, waarin de inwoner en zijn ondersteuningsbehoefte centraal staat. 

Herindicatie

Uitgangspunt is dat inwoners passende zorg krijgen. Bij de herindicatie wordt dit opnieuw beoordeeld. Indien er niet afgeschaald kan worden en de tweedelijns zorg verlengd dient worden, zal ook beoordeeld worden waar deze zorg geleverd kan worden. Als de huidige zorgaanbieder door de verlenging boven zijn budgetindicatie gaat komen, vindt een extra – inhoudelijke - afweging plaats door de indicatiesteller: is overdracht mogelijk naar een andere zorgaanbieder, die nog wel budgetruimte heeft, of is verlenging bij de huidige zorgaanbieder noodzakelijk? Indien de indicatiesteller oordeelt dat dit laatste het geval is, dan krijgt de huidige zorgaanbieder de verlenging toegewezen. In het andere geval maakt de inwoner de overstap naar een andere zorgaanbieder of hij maakt de keuze om op een wachtlijst geplaatst te worden bij de huidige zorgaanbieder. Bij een overstap krijgt de inwoner de benodigde begeleiding.

Overgangsperiode

Bij een beperkt aantal herindicaties, dat eind vorig jaar betrekking had op aanbieders die toen al (bijna) het maximum van hun budgetindicatie hadden bereikt, heeft een ‘ambtshalve verlenging’ tot 1 april plaatsgevonden voor cliënten Beschermd Wonen en Jeugd. Reden hiervoor was dat er op dat moment onvoldoende tijd was om de lopende herindicaties zorgvuldig individueel te beoordelen op de mogelijkheid tot overplaatsing en met name voor de meest kwetsbare cliënten overplaatsing mogelijk grote problemen met zich meebrengt. Deze indicaties worden nu opgepakt door het Servicebureau, dat per 1 januari van start is gegaan. De betrokken inwoners en zorgaanbieders zijn hierover geïnformeerd. Deze ambtshalve verlening geldt dus alleen voor herindicaties Jeugd en BW die ingaan per 1-1-2019 en waarbij de huidige zorgaanbieder zijn budgetindicatie heeft bereikt.

Nieuwe cliënten na medische verwijzing

Met inwoners die voor het eerst zorg nodig hebben, zal altijd gezocht worden naar een passende zorgverlener die nog voldoende budget beschikbaar heeft om het volledige traject te kunnen verzorgen. Ook indien de zorgaanbieder een nieuwe cliënt krijgt doorverwezen via een medische verwijzer, terwijl zijn budgetindicatie vol is, zal nagegaan worden of de cliënt bij een andere zorgaanbieder terecht kan. De zorgaanbieder kan hiervoor contact opnemen met het Servicebureau via telefoon 14040. Het Servicebureau geeft vervolgens (binnen vijf werkdagen) namen van zorgaanbieders door die nog wel budgetruimte hebben, de zorgaanbieder verwijst de cliënt dan zelf door. Een evaluatie van deze werkwijze, die in het contract is opgenomen, zal in het eerste kwartaal aan de FOT Jeugd worden voorgelegd, zoals afgesproken.