Tekort minder groot maar scherpe keuzes blijven nodig

De gemeente sluit 2017 af met een tekort van 2,8 miljoen euro, op een totale begroting van bijna 890 miljoen. In de tweede helft van vorig jaar werd nog rekening gehouden met een tekort van 20,5 miljoen euro. Dat het gunstiger uitvalt dan verwacht komt onder andere door de in gang gezette maatregelen. Ook waren er een paar meevallers zoals een hogere algemene uitkering vanuit het Rijk.

Een punt van zorg blijft de financiering van de opgaven in het sociaal domein en de tekorten op met name jeugdzorg, begeleid- en beschermd wonen en participatie. De gemeente werkte in het afgelopen jaar hard aan maatregelen om de uitgaven te beteugelen. Daarbij is kritisch gekeken naar het aantal aanbieders en de gehanteerde tarieven. Contracten zijn waar mogelijk aangescherpt en er is afscheid genomen van een aantal aanbieders.

Ondanks de stevige maatregelen kon de gemeente niet voorkomen dat in het sociaal domein het jaar slechter is gesloten dan begroot.

Meer informatie vind je in het persbericht over de jaarrekening.