Maatregelen nodig om financiën weer op orde te krijgen

Financieel staat de gemeente er niet goed voor. Vooral aan (bijstands)uitkeringen, ambulante jeugdzorg en Wmo Begeleiding en Beschermd is meer geld uitgegeven dan begroot. Dat was in 2016, en ook in 2017.

raadzaal stadhuis Eindhoven

Maatregelen

Er is hard gewerkt aan het in kaart brengen van de oorzaken van deze tekorten, maar ook al aan een maatregelenpakket om de tekorten terug te dringen. Zodat we geen langdurig financieel probleem krijgen.

Zo kunnen we nog een heleboel verbeteren in de manier waarop we ons sociaal beleid uitvoeren via de Visie WIJeindhoven. Bijvoorbeeld door strakker te sturen op contracten met zorgaanbieders en betere afspraken te maken met doorverwijzers.

Onze inschatting is dat dit soort maatregelen samen 11 miljoen euro opbrengen. Dat is niet genoeg om de tekorten voor dit jaar weg te werken. Op basis van de eerste tussenstand is onze verwachting dat we dit jaar afsluiten met een tekort van 13 miljoen euro.  We stellen alles in het werk om dat bedrag naar beneden te brengen. Na de zomervakantie bekijken we opnieuw hoe we ervoor staan.

Hoe nu verder?

Er volgen meer maatregelen, ook voor de jaren hierna. In september wil het college van burgemeester en wethouders een sluitende begroting voor 2018 presenteren aan de gemeenteraad. Zodat de financiën, na de verkiezingen van maart 2018, verantwoord aan een nieuw stadsbestuur kunnen worden overgedragen.

Op 11 juli bespreken Raad en college de voorgestelde maatregelen. Daarna komen we met meer informatie.

Lees meer over de financiële situatie van de gemeente Eindhoven in de Commissienotitie
Bouwstenen begroting 2018 en de bijlagen
.