Eindhoven maakt 125 eigen gebouwen duurzaam

Wij starten in 2019 en 2020 met het verduurzamen van ons vastgoed. Het gaat in deze periode om 125 panden. Doel is om CO2-uitstoot met 40% te verlagen ten opzichte van de huidige uitstoot van de panden. Hiervoor is 8,2 miljoen euro beschikbaar gemaakt. Wij willen hiermee een voorbeeld zijn voor andere vastgoedbezitters in de stad.

Als gemeente bezitten wij ongeveer 525 panden. Voor een aantal panden bleek verduurzamen (nu) niet zinvol, omdat ze niet in bezit zijn van de gemeente (scholen) of omdat ze al verduurzaamd worden (zwembad de Tongelreep, IJssportcentrum). Wel gaan we met schoolbesturen in gesprek hoe we samen invulling kunnen geven aan de verduurzaming van schoolgebouwen.

Start fase 1 in 2020

De 125 panden zijn met name wijkcentra, sportaccommodaties en spilcentra. Hier is gekeken wat nodig is om ze te verduurzamen. In 2020 wordt gestart met de eerste fase waarin zonnepanelen, isolatie en ledverlichting worden aangebracht. Het gaat om maatwerk per pand. Al eerder zijn hier slimme meters geplaatst. Het gaat in deze fase om maatregelen die zichzelf kunnen terugverdienen binnen hun levensduur.

Vooraanzicht van het gebouw Tivoli

Over de vervolgfase (fase 2), met onder meer het aardgasvrij maken van deze panden, wordt in 2020 een besluit genomen. Dan kan een CO2-reductie van zeker 95% gerealiseerd worden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat hier dan geld voor beschikbaar komt.

Win-winsituatie

Verduurzamen betekent energiebesparing. Door het verdelen van de energiewinst - 90% voor de ingrepen en 10% voor de gebruikers - maken we enerzijds de ingrepen betaalbaar en zorgen we anderzijds voor een positieve financiële prikkel voor de gebruikers. Daarmee creëren we dus een win-winsituatie voor zowel de gemeente als de huurders en vooral voor het milieu.

Samenwerken met vastgoedpartners

Eindhoven zet stevig in op verduurzamen van de bebouwde omgeving, ook van vastgoed. Het coalitieakkoord “Evenwicht & Energie’, de Klimaatverordening 040 en de klimaatdoelen van Parijs onderschrijven deze ambitie. Zo is een duurzaamheidspact met de woningcorporaties gesloten om gezamenlijk het vastgoed te verduurzamen. Hiervoor gaan we samenwerken met partners in de stad, bijvoorbeeld de woningcorporaties, maar ook met schoolbesturen en andere eigenaren van (maatschappelijk) vastgoed, plus marktpartijen en kennisinstellingen. Door deze bundeling van kennis ontstaat samenwerking en innovatiekracht voor de langere termijn. Een ‘netwerk-ecosysteem’ maakt een slimme manier van samenwerken mogelijk. Dit leidt mogelijk ook weer tot extra werkgelegenheid en subsidiekansen.

De gemeenteraad beslist begin 2019 over dit voorstel om gemeentelijke panden te verduurzamen.