Begroting: financieel evenwicht voor overgangsjaar 2019

Het college van burgemeester en wethouders presenteerde op donderdag 20 september de begroting 2019-2022 aan de gemeenteraad. Het is een sluitende, maar ook realistische begroting. In het overgangsjaar 2019 is er nog geen ruimte voor ambities. Voor een financieel evenwicht zijn nu een lastenverhoging en aanvullende maatregelen nodig.

De financiën moeten op orde worden gebracht en het is tegelijkertijd een periode waarin veel seinen op groen staan voor publieke en private investeringen in de stad en haar inwoners. Het noodzakelijke snoeien om vervolgens te kunnen groeien, is voor de komende periode de belangrijkste taak voor de gemeente.

Maatregelen

Een deel van de overschrijdingen in het sociaal domein is te verklaren door een laag budget in de vorige begroting. Het college heeft daarom het budget voor het sociaal domein verhoogd naar het gemiddelde niveau van de grote gemeenten. Tegelijkertijd komen maatregelen om de uitgaven in het sociaal domein te verminderen.

De OZB die in Eindhoven altijd laag was, gaat nu omhoog. De lokale lasten komen hierdoor op het niveau van de 40 grote gemeenten, wat reëel is in deze situatie. Dit levert de gemeente 14 miljoen per jaar op. Ook gaat de gemeentelijke organisatie verder met het versoberen en het uitstellen van bepaalde uitgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vermindering van budgetten voor flexibel belonen en informele gezamenlijke activiteiten.

Realistische begroting

Het resultaat van de financiële maatregelen is een realistische begroting waarvan de basis op orde is en die naar verwachting vanaf 2020 duurzaam in evenwicht is. Het college verwacht niet meer de uitschieters in de jaarrekening te zien zoals in de afgelopen jaren. In 2019 is er nog geen ruimte voor de ambities uit het coalitieakkoord. Denk aan de wensen op het gebied van klimaat en energie en ruimte en mobiliteit. In de voorbereiding van de Kadernota 2020 bekijkt het college opnieuw in welke thema’s de gemeente weer volop energie kan steken.

Maatregelen sociaal domein

De raad stemde voor de zomer al in met de strategie om de kosten voor de dure, specialistische zorg te beheersen. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente heeft straks weer een beslissende rol bij de toegang tot specialistische ondersteuning waarvoor inwoners op gesprek zijn geweest bij WIJeindhoven. Het duurt enige tijd voor dat het financiële effect van deze maatregelen zichtbaar is. Het college houdt voor 2019 daarom rekening met een extra eenmalige overbrugging van € 5 miljoen. In het sociaal domein gaat in totaal ruim 400 miljoen om.

Tegelijkertijd blijft de gemeente werken eraan werken om betere zorg te verlenen tegen lagere kosten. De armoederegelingen blijven in stand.

Werk

De gemeente en partnerorganisaties doen al veel om mensen met een uitkering richting werk te helpen. Het college ziet mogelijkheden om de uitvoering te verbeteren en sneller goede matches te maken tussen een werkzoekende en een baan. Zeker in deze tijd van economische voorspoed en groei van de stad. De gemeente gaat daarom extra energie steken in werk. Niet alleen om de kosten voor uitkeringen te verminderen. Werk is ook de belangrijkste basis voor inwoners om op eigen benen te kunnen staan. Het financiële resultaat van de inspanningen om meer mensen aan het werk te helpen, is naar verwachting vanaf 2020 zichtbaar.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeentebegroting vind je in het persbericht Meerjarenbegroting 2019-2020: Eerst financieel evenwicht, dan ruimte voor ambities, op https://eindhoven.begroting-2019.nl en in het Raadsinformatiesysteem.

Houten koffertje met daarin de gemeentebegroting