Kadernota 2022, evenwichtig en energiek de toekomst in

Het college heeft op 10 juni de kadernota 2022 aangeboden aan de raad. De kadernota 2022 geeft de inhoudelijke richting en de financiële ruimte aan voor de komende begroting. Ondanks alle inspanningen die nodig waren om de stad door de coronacrisis te leiden, is het college in de bevoorrechte positie om het komend jaar het coalitieakkoord ‘Evenwicht en Energie’ af te ronden én om effecten van corona op te vangen.

Het laatste jaar van de coalitieperiode kan het college bouwen aan concrete verbeteringen in de stad op breed gebied, van vergroening tot de bouw van scholen. Tegelijkertijd is het college begonnen met sparen voor de grote opgaves die voor ons liggen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, wonen en de energietransitie. Zo komt de weg vrij voor volgende coalities om samen met het Rijk die investeringen te doen die nodig zijn om als stad de sprong te maken.

Wethouder financiën Joost de Jong: “De eerste jaren van onze coalitieperiode hebben we het huishoudboekje op orde gebracht. Daarna konden we onze focus leggen op de opgaven en ambities die het college bij de start van de periode voor ogen had. Intussen hebben we de stad ondersteund om de effecten van corona te verzachten. Naast het brengen van evenwicht is dus ook volop ingezet op de ‘energie’-kant van het coalitieakkoord. Daar gaan we mee door. Zodat een nieuwe coalitie straks alle ruimte heeft om de grote ontwikkelingen in de stad voort te zetten.”

Keuzes

Omdat het weerstandsvermogen op peil is, kan de gemeente het rekeningresultaat over 2020 geheel inzetten. Daarnaast zijn er nog enkele incidentele voordelen waardoor in totaal € 51,6 miljoen beschikbaar is. Hiermee willen we investeren in de nieuwe stad (zoals Knoop XL) en de bestaande stad.

In het coalitieakkoord zijn de gebieden benoemd waarop het college wil intensiveren. Dit gaat om klimaat en energie, ruimte en mobiliteit, leefbare stad en wijken en bedrijfsvoering. Voor een flink deel van deze gebieden is voor komend jaar structureel meer geld uitgetrokken.

Eindhoven groeit, waardoor de gemeente voor grote opgaven staat. Deze komen voor een deel voort uit ambities, maar het is ook een gevolg van het feit dat de schaalsprong nu echt zichtbaar wordt. Meer mensen en meer woningen in de stad leiden tot vraagstukken op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit komt bij uitstek samen in de ontwikkeling van de KnoopXL; het hele stationsgebied waarvoor de kadernota ruimte biedt.

Een deel van het budget is nodig voor opgaves waar de gemeente voor staat. Bijvoorbeeld omdat er (contractuele) afspraken onder liggen, zoals bij onderwijshuisvesting en de aanbesteding voor het reinigen van de openbare ruimte. De gemeente heeft ook te maken met gevolgen van eerdere keuzes, zoals de strategische koers van Ergon en het Van Abbehuis. Dan zijn er ook opgaves die de gemeente moet uitvoeren gezien de mogelijke gevolgen als dat niet gebeurt. Denk aan wettelijke verplichtingen, voldoen aan rechtmatigheid, voorkomen van vervolgkosten of boetes of als er sprake is van afbreukrisico. Dit speelt bijvoorbeeld bij bezwaar en beroep, de digitale systemen en de formatie van de griffie.

Zorg

De vraag naar jeugdzorg stijgt en daarmee ook de kosten daarvan. Het college maakt daarvoor ruimte met een buffer van € 8,2 miljoen en wordt daarbij geholpen door de extra middelen die het Rijk daarvoor vrijmaakt. Zo zorgt de gemeente ervoor dat iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. Het stelt de stad in staat om zonder bezuiniging of hard ingrijpen de tijd te overbruggen tot het geld vanuit het Rijk komt.

Het afgelopen jaar bleek dat het waardevol is om snel te kunnen handelen als ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Nu de financiën op orde zijn, is het verantwoord dat er opnieuw een saldireserve actuele ontwikkelingen wordt ingevoerd om ook snel financiële dekking te kunnen regelen. Hiervoor trekken we € 1,5 miljoen uit. Hiermee kunnen we inspelen op bijvoorbeeld zaken die voortkomen uit de brede welvaartsdialoog.

Het college maakt een bedrag van € 4 miljoen vrij als impulsgeld. Dit wordt met inbreng van de raad nader ingevuld richting begroting. Met dit impulsgeld is het mogelijk om opgaves in de bestaande stad uit te voeren.

Woonlasten

In lijn met het coalitieakkoord brengt het college ook in 2022 de woonlasten op het gemiddelde niveau van de G40 (40 grootste steden). In 2021 is het gemiddelde van de G40 sterker gestegen dan was ingecalculeerd. Omdat de groei van het gemiddelde onvoorspelbaar blijft, hanteert het college in 2022 opnieuw een stijging van 3%. Inclusief de inhaalslag over het lopende jaar, komt de groei van de woonlasten in Eindhoven gemiddeld uit op 5,4%. Voor een gemiddeld huishouden is dat een stijging van € 41,- per jaar. Door het volgen van het gemiddelde van de G40 zijn we consequent en zorgen we ervoor dat onze basis op orde blijft. Zo kan de gemeente haar taken goed blijven uitvoeren.

Planning

De gemeenteraad bespreekt de kadernota 2022 op 6 juli in de meningsvormende vergadering. Op  13 juli volgt de besluitvorming.

Meer informatie:
Agenda van de Raadsvergadering Jaarrekening en Kadernota 13 juli 2021 (parlaeus.nl)