Gemeente sluit jaar af met positief financieel resultaat

De gemeente Eindhoven sluit 2020 af met een positief financieel resultaat van 43,4 miljoen op een begroting van afgerond 1 miljard. Het jaar 2020 was uitzonderlijk en bijzonder. In het eerste kwartaal van 2020 werd de wereld opgeschrikt door de uitbraak van het coronavirus. Sindsdien had het coronavirus grote impact op de stad en daarmee ook op de gemeentelijke organisatie. Eindhoven was in de gelukkige positie om financiële slagkracht te hebben. Het huishoudboekje (inclusief sociaal domein) is op orde en het weerstandsvermogen is op peil.

Naast de rijksmiddelen heeft Eindhoven daardoor ook eigen middelen in kunnen zetten. Zo kon de gemeente de pijn van effecten van de pandemie voor de stad en haar inwoners en ondernemers verzachten en de maatschappelijke infrastructuur overeind houden. De titel van het coalitieakkoord ‘Evenwicht en energie’ aankondigde het al aan; nadat er vorig jaar evenwicht in de financiële situatie was gebracht, was er nu ruimte om energie aan de stad te geven.

Wethouder financiën Joost de Jong: “Corona had het afgelopen jaar enorme invloed op de stad en de gemeentelijke organisatie. We hielden continu voeling met de stad en organisatie om te doen wat nodig was om de coronacrisis te managen. Intussen moest ook het reguliere werk worden gedaan. En dat is gelukt. We hebben de ambities van het coalitieakkoord grotendeels kunnen realiseren. Voor langslepende dossiers zijn oplossingen gevonden en we zijn in staat geweest om onze wettelijke taken uit te voeren. De raad, het college en de organisatie hebben het uiterste van elkaar gevraagd en gegeven. Er is een bijzondere prestatie geleverd waar we als college trots op zijn!”

Corona

Door de coronamaatregelen was het maatschappelijk leven in de stad in vele opzichten aanzienlijk anders dan normaal. De gemeente heeft daar zo goed mogelijk op ingespeeld om de maatschappelijke infrastructuur zo veel mogelijk overeind te houden. En om de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers te ondersteunen, aanvullend op de steun van de Rijksoverheid. Dat vroeg soms om improviseren en aanpassing van de plannen zoals die in de begroting waren opgenomen.

Resultaat

Het college stelt voor om een bedrag van € 4,3 miljoen van het positieve rekeningresultaat van € 43,4 miljoen te bestemmen, zodat van het gerealiseerde resultaat 39,1 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve eigen kapitaal (weerstandsvermogen). De grootste bestemming is € 2,7 miljoen aan ontvangen maar nog niet ingezette TOZO-middelen. Die worden in 2021 gebruikt voor de afwikkeling van de TOZO-uitkeringen die in 2020 zijn verstrekt. Een andere belangrijke bestemming is een toevoeging van € 1,2 miljoen vanuit tussentijdse winst op grond aan de reserve strategische investeringen. Met deze reserve sparen we voor toekomstige grote (stedelijke) ontwikkelingen in de stad.

Ten opzichte van de begroting zijn op enkele onderdelen relatief grote afwijkingen te zien. Zo is er een voordeel op de algemene uitkering die we vanuit het Rijk ontvangen (+ € 8,5 miljoen), de WMO (+ € 11,8 miljoen) en participatie (+ € 4,7 miljoen). Ook uit de jaarrekening 2019 bleek al een overschot op WMO.

De begroting is in 2020 tussentijds niet bijgesteld omdat er door corona onvoldoende zicht was op de gevolgen voor 2020. In de begroting 2021 van het sociaal domein zijn wel aanpassingen doorgevoerd. Door toenemende druk op de jeugdzorg is een tekort ontstaan op de jeugdbudgetten (- € 3,5 miljoen) dat naar verwachting nog verder toeneemt. Landelijk speelt dit bij bijna alle gemeenten. Dit een belangrijk thema dat we op de voet volgen.

Net vorig jaar heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven voor de jaarstukken.

De jaarstukken zijn te bekijken via https://eindhoven.jaarverslag-2020.nl/. Je kunt de pdf digitaal raadplegen via: https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/organisatie/financien.

De jaarrekening wordt 6 juli besproken in de meningsvormende gemeenteraadsvergadering. Op 13 juli volgt de besluitvorming.