Begroting 2022: stevig fundament voor de groei van de stad

Eindhoven kan de stad verantwoord laten groeien, met behoud van de unieke kwaliteiten van de Eindhovense samenleving. Door een gedegen financieel beleid is er een stevige basis voor de volgende coalitie. Dit blijkt uit de begroting voor 2022. Wethouder Marcel Oosterveer van financiën bood deze begroting op 30 september namens het college van burgemeester en wethouders aan de raad aan.

In de begroting is ruimte gemaakt voor extra geld voor jeugdzorg. Daarnaast koos het college voor 5 thema’s waarmee de gemeente inspeelt op de groei van de stad. 

1. Vergroening van de stad
Aantrekkelijke groene gebieden voor ontspanning, beweging en ontmoeting. Deze bieden een noodzakelijk tegenwicht tegen een dichter bebouwde omgeving. Dit doen we met participatie vanuit de buurten.

2. Versnelling van het bouwoffensief

Het doel hiervan is om tot 2024 meer en versneld woningen te kunnen bouwen. 

3. Wijkbibliotheken die verbinden

Stadsdeelbibliotheken dragen bij aan brede leesbevordering, ontmoeting en het tegengaan van eenzaamheid. Met als doel een verbonden samenleving.

4. Aanpak van ondermijning

Met een groeiende stad wordt ook het veiligheidsvraagstuk groter en complexer. Daarom geeft de gemeente een extra impuls aan (meer capaciteit bij) veiligheid, handhaving en voor het tegengaan van ondermijning.

5. Hoogspanningslijnen onder de grond

Door het onder de grond brengen van bestaande hoogspanningslijnen kan ruimte ontstaan voor de groei van de stad en voor extra groen. Tennet voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen in Eindhoven-Noord (door Acht en Woensel). De gemeente stelt budget beschikbaar om een deel van deze opgave te kunnen betalen.

Verantwoorde groei van de stad

De gemeente investeert in de toekomst van de stad. De gemeente ontwikkelt nieuwe gebieden voor wonen en werken, zoals KnoopXL. Tegelijk is er ook aandacht voor de leefbaarheid in bestaande wijken. 

Het streven is een stad waarin jongeren en ouderen en mensen met verschillende achtergronden op een prettige manier kunnen samenleven, kinderen goed onderwijs krijgen, waar Eindhovenaren passende zorg krijgen, waar voldoende ruimte is voor sporten en (buiten) bewegen en waar mensen kunnen werken.

Dit vraagt ook om ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Om dit goed, efficiënt en integraal te doen, moet de (aansturing van de) organisatie en de bedrijfsvoering goed toegerust zijn.

Woonlasten

De woonlasten (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen voor een gemiddeld gezin met een gemiddelde woning met 5,4% per jaar naar € 797,-. Daarmee blijft Eindhoven op het gemiddeld niveau van de 40 grootste steden. Dit is eerder afgesproken in het coalitieakkoord.

Vervolg

In de komende periode kunnen de raadsleden vragen stellen. Op 2 november is er een meningsvormende vergadering. Op 9 november stelt de gemeenteraad de begroting 2022 vast.

Meer informatie

Meer informatie vind je in de online versie van de begroting op eindhoven.nl/begroting2022.
Wil je meer uitleg over hoe je je weg vindt in de online begroting? Bekijk dan de video hierover.