Begroting 2020 aangeboden aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 september de begroting aangeboden aan de gemeenteraad. Het college beschrijft hierin wat de plannen zijn voor 2020 en wat die plannen mogen kosten. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord “Evenwicht en Energie” en de Kadernota 2020.

Het college geeft in 2020  verder invulling aan het uitgangspunt ‘zuinig op elkaar, op de stad en op de toekomst’. Er is een stevige basis nodig voor de ontwikkelingen van de stad. Aan de andere kant willen we zorg en ondersteuning bieden aan iedereen die dat nodig heeft. De inkomsten en uitgaven moeten op orde zijn.

Investeren

Na jaren van bezuinigingen is er weer wat meer financiële ruimte om te stad te verbeteren. We gaan aan de slag met de ambities op het gebied van veiligheid en duurzaamheid en de kwaliteit van het vestigingsklimaat. We investeren in sport en er is geld beschikbaar voor de renovatie en bouw van scholen.

De (toekomstige) ontwikkelingen in de stad vragen aanpassingen in de interne organisatie en van onze interne systemen. Daarom gaan we extra investeren in zaken die niet direct zichtbaar zijn voor de inwoners, maar die wel hard nodig zijn om het nodige werk voor de inwoners en de stad  goed te kunnen doen. Dit betekent extra geld  voor het verbeteren van bijvoorbeeld digitalisering en inkoop. Hierdoor besparen we op termijn geld.

Nieuwe taken

Het vraagt veel inzet van de gemeente om bestaande en nieuwe wettelijke taken goed uit te voeren. Denk hierbij aan de Omgevingswet, Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is belangrijk dat de correcte informatie wordt gebruikt. Voor de uitvoering van deze taken moeten daarom bijvoorbeeld onze databestanden matchen en eenduidige gegevens bevatten. En uiteraard moet de privacy van onze inwoners in orde zijn.

In de komende periode kunnen de raadsleden vragen stellen en op 29 oktober is er een meningsvormende vergadering. Een week later, op 5 november, stelt de gemeenteraad de begroting 2020 vast.

Meer informatie over de begroting vind je op eindhoven.begroting-2020.nl en in het Raadsinformatiesysteem.