sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Wie bestuurt de gemeente Eindhoven

Gemeenteraad, college van B&W en raadscommissies.

Het bestuur

In Eindhoven telt de gemeenteraad 45 leden. De raad wordt om de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente die 18 jaar of ouder zijn.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W. Hij is de enige bestuurder die niet wordt gekozen. Hij wordt voor een termijn van zes jaar benoemd door de Kroon (Koning plus ministers). De wethouders worden door de leden van de gemeenteraad gekozen.

Dan zijn er nog de meningsvormende vergaderingen. Tijdens deze bijeenkomst (voorheen 'commissie' genoemd) worden maximaal 2 onderwerpen naast elkaar (parallel) inhoudelijk besproken door de raadsleden, aangevuld met commissieleden. Hier stellen de verschillende partijen verduidelijkende vragen aan de wethouder, wisselen zij hun standpunten uit en geven zij tot slot hun advies.
B&W, de gemeenteraad en de commissies worden in hun werk bijgestaan door de gemeentesecretaris, griffier en andere ambtenaren.

Naar bovenNaar boven

Dualisering

Andere rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college
Door de Wet dualisering is de gemeentepolitiek anders gaan werken. De Gemeentewet is veranderd zodat de rollen beter zijn verdeeld tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders. Dit kan ervoor zorgen dat de herkenbaarheid van het lokale bestuur en de open(baar)heid van het politieke debat versterkt worden.

In de wet wordt de taakverdeling tussen raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren opnieuw en nu beter vastgelegd. De belangrijkste verandering is dat de rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders duidelijk worden gescheiden. Het bestuur van de gemeente ligt voortaan in handen van het college van B&W, dat daartoe ook taken en bevoegdheden overgeheveld krijgt.

Controleren
Om die scheiding verder te ondersteunen maken wethouders niet langer deel uit van de gemeenteraad. Wethouders mogen zelfs van buiten de raad worden aangetrokken. De taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de kiezers en het controleren van het college. Dit laatste kan de raad meer onafhankelijk dan voorheen doen omdat de binding tussen de wethouder en zijn fractie minder sterk is. Om zijn nieuwe rol te vervullen krijgt de raad een aantal nieuwe middelen tot zijn beschikking, zoals het onderzoeksrecht, een rekenkamer en een eigen ondersteuner (griffier).

Naar bovenNaar boven

Bestuursinformatie

De complete agenda's en alle voorstellen, rapporten en verslagen die de gemeenteraad bespreekt, vindt u in het Raadsinformatiesysteem.

Verder ligt er de wekelijks verschijnende openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Ook de besluitenlijst van de gemeenteraad is er in te zien.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
U kunt ook een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur.
Lees meer >>

Naar bovenNaar boven

Verordeningen

De gemeente publiceert alle geldende verordeningen op de landelijke overheidssite voor decentrale regelgeving. Verordeningen worden pas opgenomen nadat ze zijn bekend gemaakt en in werking zijn getreden. De gepubliceerde verordeningen zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat latere aanpassingen en/of wijzigingen in de integrale tekst van de verordening zijn opgenomen.

Naar de verordeningen op www.overheid.nl >>

Naar bovenNaar boven

Burgers praten mee

Als inwoner kunt u op vele manieren de plannen van de gemeente beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld een brief schrijven waarin u voor een probleem de aandacht vraagt, u kunt in een actiegroep gaan zitten of een kwestie gaan bespreken met een ambtenaar of bestuurder. Ook kunt u gebruik maken van het voor burgers in de raadscommissies, via inspraak uw mening geven over plannen en voorgenomen maatregelen of meedoen aan een burgerinitiatief.

Van het spreekrecht voor burgers kunt u bij het begin van een vergadering van een van de raadscommissies gebruik maken. U krijgt dan bij aanvang van het agendapunt vijf minuten de tijd om uw mening over het agendapunt aan de commissie mee te delen. Hebben de voorzitter of leden van de commissie vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u nog gelegenheid om daarop te reageren. Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dat dan tenminste 2 x 24 uur voor het begin van de vergadering bij de voorzitter van de commissie. U kunt dat doen via de griffie, tel: 238 2543. U kunt zich ook melden via e-mail: griffie@eindhoven.nl. Tenminste 24 uur voor de vergadering krijgt u bericht over het vermoedelijke tijdstip van behandeling van het agendapunt. Meldt u zich te laat dan bepaalt de commissie of u het spreekrecht alsnog wordt toegestaan.

Via inspraak kunt u uw mening geven over de plannen en voorgenomen maatregelen van de gemeente. Dat recht ligt vast in de Raamverordening inspraak. Daarin staan vuistregels die in grote lijnen aangeven hoe de inspraak in Eindhoven zal moeten verlopen. De Raamverordening is in te zien en op aanvraag verkrijgbaar op het Inwonersplein (Stadskantoor).

Naar bovenNaar boven

Burgerinitiatief

Moeten er meer hangplekken of skatevoorzieningen voor jongeren komen? Moet er een besluit komen over de herinrichting van de straat of buurt? Eindhovenaren vanaf 16 jaar kunnen ook zelf onderwerpen op de agenda van de gemeenteraadsvergadering plaatsen, mits de gemeenteraad bevoegd is om over het onderwerp een besluit te nemen.

Dit Burgerinitiatief moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste is dat 250 mede-Eindhovenaren het voorstel moeten ondersteunen. Dat doen zij door hun volledige naam, adres, geboortedatum en handtekening op een lijst te zetten. Verder moet het burgerinitiatiefvoorstel duidelijk omschreven worden. Een financiële onderbouwing hoeft niet. Momenteel wordt een standaardformulier ontwikkeld, waarmee het initiatief makkelijk in te dienen is.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad of het onderwerp op de agenda komt. De indiener van het voorstel en maximaal twee anderen krijgen de gelegenheid om het voorstel tijdens de raadvergadering mondeling toe te lichten. Mocht de raad het onderwerp niet op de agenda willen zetten, dan kunt u een bezwaarschrift bij de raad indienen. Met het invoeren van het Burgerinitiatief hoopt de gemeente Eindhoven haar burgers meer bij het bestuur van de gemeente te betrekken.

Meer informatie over het Burgerinitiatief >>

Naar bovenNaar boven
Wie bestuurt de gemeente Eindhoven

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven