Nieuwsbrief Eindhoven Noordwest juli 2022

Het laatste nieuws uit Eindhoven Noordwest.

Deze zomer hinder en extra reistijd op de A2/N2

De gemeente Eindhoven bouwt een tunnel onder de Randweg A2/N2, ter hoogte van het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht. Dit levert ernstige verkeershinder op van 28 juli tot en met 22 augustus. In die periode zijn er minder rijstroken beschikbaar. Ook zijn de rijstroken verschoven en zijn ze smaller, daardoor geldt een lagere maximum snelheid. De extra reistijd kan in drukke periodes oplopen tot 60 minuten.

De hinder geldt voor het verkeer op de A2/N2 Randweg Eindhoven tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide in beide richtingen. Het doorgaande verkeer wordt geadviseerd om via de A73 en de A16 te reizen. Voor bestemmingsverkeer geldt het advies om zoveel mogelijk op rustige momenten te reizen, of om te kiezen voor alternatief vervoer. Houd de actuele verkeersinformatie in de gaten en ga goed voorbereid op reis.  

Verbeteren bereikbaarheid
De aanleg van de tunnel is een onderdeel van de aanpak van de wegenstructuur in Eindhoven Noordwest. Dit is nodig om de bereikbaarheid van de regio en de bedrijventerreinen te verbeteren. Ook vermindert de aanpak de kans op files op de A2/N2 en de wegen die daarop aansluiten. Tot slot ontstaat een betere verbinding met de op- en afritten van de A58 bij Best. 

Tussen 28 juli en 22 augustus worden de tunnelmoten onder de snelweg gereden.

Tunnel
De werkzaamheden aan de tunnel zijn al gestart. Daar merkt het verkeer momenteel niets van. Aannemer Strukton Civiel bouwt de tunneldelen op een werkterrein naast de Randweg om zo de verkeershinder te beperken. De tunneldelen worden tussen 28 juli en 22 augustus op hun definitieve plek gereden, daardoor zijn er tijdens de werkzaamheden maar acht van de vijftien rijstroken beschikbaar. De tunnel is uiterlijk in 2023 klaar, de overige werkzaamheden geven geen overlast voor het verkeer.

Eindhoven Airport en meer informatie
Reiziger en bezoekers van Eindhoven Airport krijgen tussen 28 juli en 22 augustus te maken met omleidingen. Meer informatie vind je op www.eindhoven.nl/noordwest. Hier staat ook informatie over het treinverkeer en werkzaamheden aan het spoor in de zomer. Bekijk de actuele reisinformatie via de website van Rijkswaterstaat via www.rwsverkeersinfo.nl en de website www.vananaarbeter.nl.

Ontwikkelingsvisie voor Stadsbos en openstellen Wielewaal

Sinds dit voorjaar is de gemeente eigenaar van Landgoed De Wielewaal. Het landgoed van ongeveer 142 hectare, is nu niet toegankelijk voor het publiek, maar daar komt in de toekomst verandering in. Wethouder Rik Thijs (klimaat, energie, grond en vergroening) vertelt wat de gemeente beoogt met de aankoop, wat de volgende stappen zijn en hoe de stad betrokken wordt bij het (gedeeltelijk) openstellen van het gebied.

Rik Thijs: “De Wielewaal is uniek voor Eindhoven, het bevat monumentale bomen en rododendrons, vijvers, een rijke flora en fauna en dat allemaal vlak bij het centrum van Eindhoven. Daarnaast is het natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan Eindhoven, met Frits Philips als boegbeeld, die hier woonde van 1934 tot 2005. Het is fantastisch dat op termijn de hele stad van De Wielewaal kan genieten.”

Groen en natuur
Dat de gemeente het landgoed graag voor de stad wil openstellen, heeft nog een reden. De stad – het centrum van de Brainport regio – groeit hard en er komen steeds meer mensen wonen, werken en verblijven. Rik Thijs: “Het openbaar groen en de natuur biedt hen een extra plek om te recreëren, bewegen en ontspannen. De Wielewaal is een onderdeel van een veel groter groen gebied, een stadsbos dat ligt tussen de Boschdijk, de Anthony Fokkerweg, het Beatrixkanaal en de Elburglaan. Het vormt ook een aansluiting met het Van Gogh Nationaal Park.”

Ontwikkelingsvisie
Rik Thijs: “Samen met allerlei betrokkenen stellen we een ontwikkelingsvisie op voor het stadsbos. Deze wordt eind 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. De visie beschrijft onze wensen en ambities voor het gebied. Daarnaast komt er een plan over hoe we het beheer, onderhoud en beveiliging van de Wielewaal gaan regelen en betalen.” Om te komen tot een visie voert de gemeente op dit moment gesprekken met partijen uit het gebied, belangenorganisaties en bedrijven. Tegelijkertijd lopen er allerlei onderzoeken, bijvoorbeeld naar de natuurwaarden in het gebied. Bijvoorbeeld of er een afgesloten gedeelte moet blijven waar wild rustig kan blijven vertoeven. Rik Thijs: “Dit najaar vragen we natuurlijk ook aan inwoners van de stad en bezoekers van het gebied wat meningen en wensen zijn over het stadsbos en Landgoed De Wielewaal. Zij zijn straks de gebruikers. Daarbij vragen we ook naar ideeën die bijdragen aan het financieren van het openstellen van het landgoed.”

Op www.eindhoven.nl/noordwest vind je meer informatie over de Wielewaal en het proces om te komen tot een ontwikkelingsvisie. Je kunt er ook nu al je ideeën achterlaten.

Eindhovense deel Groene Corridor bijna voltooid

Een herinrichting van de Oirschotsedijk tussen het Beatrixkanaal en de Anthony Fokkerweg, een nieuwe fietsbrug over de Anthony Fokkerweg en een alternatieve ontsluiting voor de wijk Tegenbosch. Met de uitvoering van deze plannen pakt de gemeente de laatste fase van het Eindhovense deel van de Groene Corridor op. De Groene Corridor is de aantrekkelijke fietsverbinding tussen hartje Eindhoven, de historische markt in Oirschot en Van Gogh National Park.

Voorlopig ontwerp
Na een eerste informatiebijeenkomst vorig jaar zijn vragen beantwoord en voorstellen en opmerkingen overwogen. Dat heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp van alle drie de onderdelen. Zo is er gekozen voor een rechte fietsbrug met op de Oirschotsedijk taluds aan weerszijden. Deze zomer wordt een architect geselecteerd die een ontwerp voor de brug gaat maken. De alternatieve ontsluiting voor Tegenbosch is gesitueerd ter hoogte van DELA. Tussen die ontsluiting en de fietsbrug is er ruimte voor natuurontwikkeling. Fietsers krijgen ruim baan op de nieuwe fietsstraat, voor auto’s is de Oirschotsedijk enkel nog toegankelijk als bestemmingsverkeer. De realisatiefase van het project begint in de zomer 2024, nadat de bereikbaarheid van het Goederen Distributiecentrum is verbeterd met de onderdoorgang onder de A2/N2, aansluitend op de Erica richting A58.

Ontwerp van de brug over de Anthony Fokkerweg en de ontsluiting van Tegenbosch

Ontwerp van de fietsbrug over de Anthony Fokkerweg en de nieuwe ontsluiting voor Tegenbosch

Groene Corridor
Met meer groen, beleving en recreatiemogelijkheden maken gemeenten Oirschot en Eindhoven de corridor en omgeving nog aantrekkelijker om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. In Eindhoven is een deel van de Groene Corridor al gereed. Strijp-S en de Zwaanstraat zijn vergroend en een deel van de Oirschotsedijk is samen met de Zwaanstraat autoluw gemaakt.

Stijn Steenbakkers is de komende periode verantwoordelijk wethouder voor Eindhoven Noordwest

Contact opnemen met wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport, economie, onderwijs, KnoopXL en Eindhoven Noordwest), bijvoorbeeld om je favoriete hotspot door te geven, kan via https://www.eindhoven.nl/stijn-steenbakkers.

Gebiedsvisie ‘Eindhoven Airport District’: internationaal, groen en met een duidelijke meerwaarde binnen Brainport Eindhoven

Eindhoven Airport, Vliegbasis Eindhoven, Flight Forum, provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven gaan aan de slag met het gebied Eindhoven Airport District. Het gebied omvat Eindhoven Airport, Flight Forum, Vliegbasis Eindhoven en bedrijventerrein Eindhoven Airport. Volgens de gebiedsvisie die de partijen samen hebben opgesteld, moet Eindhoven Airport District in 2040 een duurzaam, goed bereikbaar en levendig gebied zijn met een sterk bedrijventerrein in een prettige werk- en leefomgeving. Een poort naar de stad Eindhoven en de regio Brainport Eindhoven. Samenwerking staat in het gebied voorop, waarbij de vijf initiatiefnemers van de visie ook eigenaren, ondernemers en werknemers in het Airport District betrekken.

Internationaal profiel en meerwaarde binnen Brainport Eindhoven
Tot 2040 wordt het Eindhoven Airport District ontwikkeld tot een nog aantrekkelijker gebied voor internationale bedrijven, onder andere met de komst van een World Trade Center (WTC) en meer ruimte voor bijvoorbeeld sport, events en horeca. Daarnaast komen er in het Airport District de komende jaren steeds meer bedrijven en functies die ondersteunend zijn aan de Brainportregio. Bijvoorbeeld bedrijven in de handel, zakelijke dienstverlening en ICT, maar ook shortstay woonruimte. Tegelijkertijd wordt er werk gemaakt van goede (regionale) bereikbaarheid en wordt het gebied flink verduurzaamd en vergroend.

Van visie naar uitvoering
Sinds de vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad van Eindhoven in februari 2022 zijn de partijen gestart met het verder uitwerken en realiseren van uitvoeringsprojecten. De eerste projecten worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.

Off