SDK Vastgoed ontwikkelaar Deken Van Somerenstraat

Het college van B&W heeft in 2017 besloten dat SDK Vastgoed, met het plan ‘Nieuw Bergen’, het gebied rondom de Deken van Somerenstraat mag herontwikkelen. Drie (cultuurhistorische)panden en aangrenzend parkeerterrein zijn aan SDK Vastgoed verkocht. Het oude bestemmingsplan was niet toereikend voor het plan ‘Nieuw Bergen’, daarom heeft de gemeenteraad op 16 juni 2020 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

De herontwikkeling geeft een opwaardering aan het gebied. Het draagt bij aan de gemeentelijke ambities voor de binnenstad zoals uitbreiding van het woningaanbod, verduurzaming en het toevoegen van meer groen en levendigheid.

Het plan ‘Nieuw Bergen’

Het plan ‘Nieuw Bergen’ van SDK Vastgoed onderscheidt zich door het stedenbouwkundige ontwerp en bijzondere gebouwontwerpen met daken van ca. 45 graden. ‘Nieuw Bergen’ wordt zichtbaar duurzaam, met op de daken ruimte voor groen en zonnepanelen. Daarnaast zijn ook de woningen bijna energieneutraal. De ontwikkelaar richt zich op een concept van ‘inclusief wonen’ voor een brede doelgroep en in verschillende prijsklassen. Er worden maximaal 242 koop- en huurwoningen (sociale- en middeldure) gerealiseerd. Er komen ook winkels en er komt een ondergrondse parkeergarage. In het gebied kan men straks werken, ontspannen, elkaar ontmoeten of winkelen.

Afbeeldingen
Bekijk hieronder de visuals van het plan. Klik op de afbeelding voor een grote weergave.
 

Samenspraak met de omgeving

Bij het verkooptraject en de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan is de omgeving nauw betrokken geweest. Het buurtcomité/regiegroep bestond uit een afvaardiging van buurtbewoners, de bewonersvereniging, ondernemers en basisschool de Trinoom. Ook zijn Trefpunt Groen, de Henri van Abbestichting en de stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven geïnformeerd over het plan. Het ontwerp bestemminsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. In het totaal zijn er 25 zienswijzen ingediend. Deze gingen vooral over verkeer, parkeerdruk, bezonning, privacy verlies en geluidhinder. Naar aanleiding hiervan is extra onderzoek gedaan naar verkeer, parkeren en bezonning. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

Vervolgproces

Het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld. De komende 6 weken kan er tegen dit plan beroep worden aangetekend bij de Raad van State, uitsluitend door mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend. SDK Vastgoed werkt momenteel het definitieve ontwerp uit. Hierna volgt de aanvraag voor een omgevingsvergunning. In samenspraak met de regiegroep maken zij gelijktijdig ook een plan voor de openbare ruimte.

Meer informatie

Heb je vragen aan de gemeente? stuur dan een e-mail naar dvs@eindhoven.nl. Of neem telefonisch contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente Eindhoven via 14 040.

Neem voor meer informatie over de plannen contact op met de ontwikkelaar, SDK Vastgoed.