Proces herindeling voor Nuenen c.a. en Eindhoven

Volgens de oorspronkelijke planning zouden Provinciale Staten (PS) het advies over de herindeling van Nuenen en Eindhoven vaststellen in de vergadering van 7 december 2018. Op die dag hebben Provinciale Staten echter besloten om het voorstel van de agenda te halen. Dit gebeurde op verzoek van Gedeputeerde Staten. De behandeling wordt nu uitgesteld in afwachting van het nieuwe landelijke beleidskader gemeentelijk herindeling. De verwachting is dat dit nieuwe kader in januari verschijnt. Op basis van dit nieuwe beleidskader bepalen GS of het herindelingsadvies aangepast moet worden

Wanneer Provinciale Staten het herindelingsadvies voor 1 juli vaststellen en aanbieden aan de Minister, blijft het mogelijk de herindeling van Nuenen en Eindhoven per 1 januari 2021 in te laten gaan.

In het herindelingsadvies staan de uitgangspunten verwoord voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema’s, zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport en dorps- en wijkraden. In het herindelingsadvies zijn aanpassingen gedaan op basis van de zienswijzen die inwoners, overheden en andere belanghebbenden hebben ingediend. 

De provincie heeft de regie in deze herindelingsprocedure. De gemeente Eindhoven werkt constructief mee aan dit proces. Alle informatie over het herindelingsproces is te vinden op de website van de provincie: www.brabant.nl/vkbnuenen.