Beleidsverklaring voor betrokkenen bij Inzicht Verlicht

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met deze beleidsverklaring wordt u geïnformeerd over de manier waarop de gemeente daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet bij de proeftuin Inzicht Verlicht die zich bevindt op het kruispunt J.F. Kennedylaan – Onze Lieve Vrouwestraat te Eindhoven.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij het Ruimtelijk Domein bij de verwerking Inzicht Verlicht?

De Gemeente Eindhoven verwerkt op het kruispunt J.F. Kennedelaan – Onze Lieve Vrouwestraat gegevens die nodig zijn om te komen tot het kunnen registreren van verschillende typen vervoersmiddelen. Deze registratie gebeurt door 5 camera’s en 8 geluidssensoren. Eventuele persoonsgegevens die door de camera’s en/of geluidssensoren worden opgenomen, worden per direct automatisch omgezet naar onomkeerbare anonieme data waarna de persoonsgegevens verwijderd worden. Alleen de onomkeerbaar geanonimiseerde data wordt gebruikt voor analyses.

Bij deze verwerking maakt de gemeente gebruik van diensten van Vinotion en Sorama als onderaannemers van de gemeentelijke contractpartner Heijmans.

Grondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt haar grondslag in artikel 1, lid p van het Besluit Administratieve Bepalingen in zake het Wegverkeer (BABW). Hierin is vastgelegd dat de gemeente als wegbeheerder verkeersonderzoek mag doen waarbij verkeersonderzoek als volgt wordt gedefinieerd: “onderzoek naar verkeersstromen, ten behoeve van maatregelen om de veiligheid en doorstroming op wegen te bevorderen”.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de onomkeerbaar geanonimiseerde data om het navolgende doel te kunnen bereiken: inzicht in doorstroming van verkeer en de relatie daarmee op de milieu gezondheidslast met als doel om tot verbetervoorstellen te komen.

Delen met derden

Omdat de gegevens die door de camera’s en geluidssensoren worden geregistreerd per direct automatisch omgezet worden naar onomkeerbare anonieme data worden er geen persoonsgegevens gedeeld met derden.

Bewaartermijnen gegevens

Persoonsgegevens worden niet bewaard, deze worden direct automatisch omgezet naar onomkeerbare anonieme data. De camerabeelden worden enkel en alleen live bekeken bij het inregelen van de installatie en indien zich verstoringen voordoen aan de camera’s en/of geluidssensoren. Daarbij worden de gegevens niet opgeslagen

Rechten

Iedereen heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente van hem/haar heeft vastgelegd en aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt. Indien u inzage wenst in deze informatie, dan kunt u een mail sturen aan privacy@eindhoven.nl

Daarnaast heeft u:

  • het recht om persoonsgegevens te laten verbeteren, als u terecht aangeeft dat deze niet juist zijn.
  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (hiervoor gelden voorwaarden).
  • Het recht op vergetelheid: gewiste persoonsgegevens worden ook verwijderd bij andere instanties, als de gemeente met deze instanties een bestandskoppeling heeft.

Uw verzoek om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen is alleen van toepassing op uw eigen persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voordat een verzoek in behandeling wordt genomen dient u zich te identificeren

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze beleidsverklaring persoonsgegevens kunt u contact opnemen met privacy@eindhoven.nl of via 14040 en vragen naar de centrale privacy officer.