Beleidsverklaring Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met deze beleidsverklaring word je geïnformeerd over de manier waarop de gemeente daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet bij de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

De Gemeente Eindhoven verwerkt de gegevens die nodig zijn ter verificatie van de persoon die de aanvraag indient en ter beoordeling of er recht bestaat op deze regeling en zo ja de hoogte van de uitkering. Ook gegevens van een partner worden verwerkt en getoetst bij het ketensysteem.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Het gaat om de navolgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Burgerlijke staat
 • KvK nummer
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie
 • Door de overheid uitgegeven identificatie nummer BSN (dit gebeurt automatisch bij gebruik van DigiD)

Bij de verwerking van deze persoonsgegevens maakt de gemeente gebruik van geautomatiseerde controle bij de externe ketensystemen van DigiD, Suwinet en KvK aan de hand van in de Tozo opgenomen criteria.

Grondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt haar grondslag in artikel 6 lid 1 onder c AVG, noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting, namelijk: artikel 53 a lid 6 Participatiewet.

Delen met derden

De gemeente deelt de persoonsgegevens niet met derden.

Bewaartermijnen gegevens

Persoonsgegevens worden maximaal 8 jaar bewaard.

Rechten

Iedereen heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente van hem/haar heeft vastgelegd en aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt. Indien je inzage wenst in deze informatie, dan kun je een mail sturen aan privacy.sociaaldomein@eindhoven.nl. Daarnaast heb je: 

 • het recht om persoonsgegevens te laten verbeteren, als je terecht aangeeft dat deze niet juist zijn.
 • Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens (hiervoor gelden voorwaarden).
 • Het recht op vergetelheid: gewiste persoonsgegevens worden ook verwijderd bij andere instanties, als de gemeente met deze instanties een bestandskoppeling heeft.

Je krijgt alleen inzage in jouw persoonsgegevens als je kunt aantonen dat de gegevens die jij wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Het recht op menselijke tussenkomst, het recht voor de betrokkene(n) om zijn/haar standpunt kenbaar te maken en het recht om bezwaar tegen het besluit aan te tekenen blijft bestaan.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze beleidsverklaring persoonsgegevens kun je contact opnemen met privacy.sociaaldomein@eindhoven.nl.