Beleidsverklaring in het kader van de Veilige Publieke Taak (VPT)

Inhoudsopgave

De gemeente Eindhoven gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier lees je hoe de gemeente jouw gegevens beschermt. 

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een persoon. Dit betekent dat de informatie direct over iemand gaat, of naar deze persoon verwijst. 

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente bij het behandelen van een melding in het kader van de Veilige Publieke Taak* (VPT)

* Bescherming van medewerkers en politieke ambtsdragers bij het uitoefenen van de publieke taak.

De Gemeente Eindhoven verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn. Dit zijn:  

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Land
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Geslacht
 • Gegevens over iemands financiële of economische situatie en kentekengegevens (incidenteel)
 • Ras, etniciteit (kan herleidbaar zijn uit aangeleverde informatie)
 • Politieke opvattingen
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Gegevens over gezondheid (heel incidenteel op basis van inhoud casus)
 • Kopie foto


Het soort en aantal aangeleverde gegevens hangt af van het type melding. De voor de behandeling van de melding niet relevante/noodzakelijke persoonsgegevens, worden niet verder verwerkt.

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens in het Agressie Registratiesysteem Overheid (ARO), MS Word, MS Excel, Acrobat Reader, MS Outlook, eDOCS.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens vanwege een publiekrechtelijke taak en een wettelijke verplichting (art. 7:658 BW (Burgerlijk Wetboek) en art. 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt de persoonsgegevens met als doel: ‘de bescherming van medewerkers en politieke ambtsdragers bij het uitoefenen van de publieke taak’.

Delen met derden

Persoonsgegevens worden, indien relevant of noodzakelijk, gedeeld met Politie (voor het opnemen van de aangifte, uitvoeren strafrechtelijk onderzoek, toezicht houden op en uitvoeren van de gemaakte afspraken. Hiervoor worden persoonsgegevens uitgewisseld van zowel plegers en slachtoffers), het Openbaar Ministerie (om de verdachte te kunnen vervolgen als dat van toepassing is). Daarnaast met Security Professionals B.V. (in het kader van uitvoering van beveiligings- en receptiediensten binnen de gemeentelijke gebouwen).

Bewaren persoonsgevevens

De gemeente bewaart de persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken als bij een casus blijkt dat er een blijvend verhoogd veiligheidsrisico aanwezig is.

Rechten

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens de gemeente vastlegt en met wie zij die deelt. Wil je ze inzien? Stuur dan een mail naar privacy@eindhoven.nl.
Daarnaast kunnen wij:

 • jouw persoonsgegevens veranderen, als je terecht aangeeft dat ze niet juist zijn;
 • jouw persoonsgegevens verwijderen (onder voorwaarden);
 • jouw persoonsgegevens verwijderen bij andere instanties, waarmee de gemeente bestanden deelt.


Je kunt alleen jouw eigen persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Wij vragen je jezelf te identificeren. Je mag geen gegevens van andere personen inzien.

Beveiliging en bescherming van gegevens

De gemeente beveiligt de toegang tot de persoonsgegevens om misbruik, wijziging en verlies te voorkomen.

Contact

Heb je vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan gerust contact op met privacy.vjb@eindhoven.nl.