sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Wet Bibob

Het doel van de Wet Bibob is te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert.

Wat is de Wet Bibob?

Bibob staat voor 'Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Het doel van de Wet Bibob is te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Voor de gemeente Eindhoven speelt dit bij de aanvraag van een vergunning of de instandhouding daarvan. Eindhoven heeft een Bureau Bibob dat onderzoek doet bij een vergunningaanvraag. Dit is vastgelegd in de beleidsregel Bibob:

Toepassing Bibob in Eindhoven

De gemeente Eindhoven past Bibob toe bij de volgende vergunningen:

Wat betekent Bibob voor mij als aanvrager?

Vraagt u een vergunning aan waarvoor een Bibobtoets geldt? In dat geval dient u naast uw vergunningaanvraag ook een vragenformulier Bibob in. Op dit formulier staan vragen die gaan over u persoonlijk en bijvoorbeeld de financiering van uw onderneming. Denk eraan dat u alle vragen invult en zorg ervoor dat alle gevraagde bewijsstukken aanwezig zijn. Houd u er rekening mee, dat de gemeente aanvullende vragen kan stellen.

Advies bij het Landelijk Bureau Bibob

Bovendien kan de gemeente, wanneer daar aanleiding toe is, ook advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Dit is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Landelijk Bureau Bibob voert een diepgaand onderzoek uit naar u als aanvrager of vergunninghouder en ook naar uw zakelijke relaties, bijvoorbeeld uw financier of de eigenaar van het pand. Het Landelijk Bureau raadpleegt bronnen als de politie en de Belastingdienst.

U krijgt altijd schriftelijk bericht op het moment dat de gemeente advies vraagt aan het Landelijk Bureau Bibob. Het Landelijk Bureau heeft acht weken de tijd advies uit te brengen aan de gemeente, deze periode kan met vier weken worden verlengd. Dit heeft dus gevolgen voor de termijn waarbinnen de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag.

Het advies van het Landelijk Bureau Bibob aan de gemeente kan de volgende conclusies hebben:

  • er is sprake van 'geen gevaar';
  • er is sprake van een 'mindere mate van gevaar';
  • er is sprake van 'ernstig gevaar'.

Let op: het Landelijk Bureau Bibob kan u aanvullende vragen stellen. Het is in uw eigen belang dat u deze vragen volledig beantwoord. Doet u dat niet, dan volgt de conclusie 'ernstig gevaar'.     

Op basis van het advies neemt de gemeente een beslissing op uw aanvraag. Is sprake van 'mindere mate van gevaar'? De gemeente kan voorschriften verbinden aan uw vergunning. Is sprake van 'ernstig gevaar'? De gemeente kan uw aanvraag weigeren, of uw bestaande vergunning intrekken.

Bibob-procedure

Aan de hand van het advies van het Landelijk Bureau Bibob neemt de gemeente een besluit. Tegen dit besluit kunt u een zienswijze indienen. Vervolgens neemt de gemeente een besluit waartegen bezwaar en daarna beroep mogelijk is. Dit staat allemaal in de brief die u ontvangt als het besluit is genomen.

Tenslotte

Een Bibob-procedure kost tijd. De termijnen die gelden, zijn afhankelijk van het type vergunning. Het is van belang dat u vergunningaanvragen waarvoor een Bibobtoets geldt tijdig indient. Zolang de Bibobprocedure loop, verleent de gemeente u geen vergunning en kunt u niet aan de slag met uw activiteiten.

 

Wet Bibob

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven