sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Eigen bijdrage Wmo

Bij bepaalde vormen van ondersteuning moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw financiële situatie en uw leefsituatie.

In Eindhoven is er een eigen bijdrage van toepassing bij bepaalde vormen van ondersteuning en voorzieningen vanuit de Wmo. De hoogte van de te betalen eigen bijdrage is afhankelijk van uw financiële situatie en uw leefsituatie. De eigen bijdrage bedraagt voor het totaal aan Wmo-voorzieningen maximaal € 270,- per huishouden per 4 weken.

Geen maximum voor Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De maximale eigen bijdrage van € 270,- geldt niet voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dan kan de eigen bijdrage dus hoger zijn.

Hoe is het geregeld?

U ontvangt van de gemeente een beschikking met de toekenning van de ondersteuning/voorziening en de mededeling dat er mogelijk een eigen bijdrage wordt geïnd. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage en brengt die elke 4 weken bij u in rekening. Op www.hetcak.nl kunt u met een rekenprogramma zelf uw eigen bijdrage berekenen. Dit is een indicatie, het rekenprogramma houdt namelijk geen rekening met de maximale eigen bijdrage van € 270,- die geldt voor inwoners van Eindhoven. Wilt u het bedrag van uw eigen bijdrage weten, dan kunt u het CAK ook bellen via het gratis informatienummer 0800-1925.

Meer dan € 270,- in rekening gebracht?

Het kan voorkomen dat u van het CAK  een brief krijgt waarin toch een hogere eigen bijdrage (meer dan € 270,- per vier weken per huishouden) is opgelegd. U kunt dit door de gemeente laten herstellen. U kunt contact opnemen via 14040 of digitaal via het contactformulier.

Uitzonderingen: geen eigen bijdrage

Er wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht voor de volgende Wmo-voorzieningen:

 • een woningaanpassing voor minderjarigen
 • hulpmiddelen in het kader van wonen die de cliënt reeds vóór 01-01-2011 heeft gekregen
 • een tillift
 • een badlift
 • een badplank
 • pgb voor huurderving
 • pgb voor verhuiskosten
 • maatwerkvoorziening voor een gemeenschappelijke ruimte
 • pgb voor vervoersvoorziening bovenregionaal gebruik
 • pgb voor een sportvoorziening
 • pgb vervoerskosten voor het zich lokaal verplaatsen ( hieronder valt: pgb voor eigen auto/ vervoer derden, een bruikleenauto, al dan niet aangepaste (niet-elektrische) gesloten buitenwagen, een taxi, een rolstoeltaxi, begeleiding bij openbaar vervoer, de kosten van en voor het aanbrengen van de voorziening in de eigen auto en, indien van toepassing, de  keuringskosten van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en onderhouds- en reparatiekosten).

Meer informatie

Eigen bijdrage Wmo

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven