sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Afvalstoffenheffing

Om het ophalen en verwerken van huisvuil te bekostigen, betaalt ieder huishouden in Eindhoven afvalstoffenheffing.

Waarom heft de gemeente afvalstoffenheffing?

De gemeente Eindhoven is verplicht het huisvuil van alle huishoudens op te halen. De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten hiervan te dekken.

Naar bovenNaar boven

Wat zijn de tarieven?

Voor de heffing van 2017 wordt uitgegaan van de situatie per 1 januari 2017. Als u in de loop van het jaar belastingplichtig wordt, bijvoorbeeld omdat u naar Eindhoven verhuist, dan moet u vanaf de eerstvolgende volle maand na verhuizing afvalstoffenheffing betalen.

De tarieven voor 2017 zijn:
- éénpersoonshuishouden € 154,88
- tweepersoonshuishouden € 190,99
- driepersoonshuishouden € 227,11
- vier- en meerpersoonshuishouden € 277,67

Naar bovenNaar boven

Op welke wetten en regels is de heffing gebaseerd?

De heffing voor afvalstoffen is gebaseerd op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer en de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017 (zie gemeenteblad 2016.093 en eventuele wijzigingen hierop).

Wijziging per 1 januari 2012 voor kamerverhuur:

Op 1 januari 2012 is artikel 15.33 van de Wet milieubeheer dusdanig gewijzigd dat de aanslag afvalstoffenheffing aan de verhuurder wordt opgelegd als het gehele perceel in delen wordt verhuurd zonder dat de verhuurder zelf een deel in gebruik heeft.

Naar bovenNaar boven

Wanneer kan ik het aanslagbiljet verwachten?

U krijgt een gecombineerde aanslag Gemeentelijke Belastingen ieder jaar automatisch eind januari toegestuurd. Op deze aanslag staan alle belastingen en heffingen die voor u gelden.

Dit kunnen onder andere zijn:
- afvalstoffenheffing
- onroerende-zaakbelastingen (OZB)
- rioolheffing-eigenaar
- hondenbelasting
- reinigingsrecht
- precariobelasting

De gemeente streeft ernaar de aanslag in het eerste kwartaal van ieder jaar te verzenden. In artikel 11 lid 3 AWR is het wettelijk geregeld dat de gemeente tot drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht een aanslag op kan leggen.

Naar bovenNaar boven

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?

De aanslag(en) moet u voor de uiterste betaaldatum betalen. Deze datum staat op uw aanslagbiljet. Als u de gemeente heeft gemachtigd voor automatische betaling, dan wordt het aanslagbedrag in elf maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Als u van mening bent dat u de aanslag niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.

Naar bovenNaar boven

Kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Naar bovenNaar boven

Verhuizen of overlijden

Verhuist u binnen de gemeente Eindhoven dan heeft dit géén gevolgen voor de aanslag afvalstoffenheffing. Verhuist u naar een andere gemeente of komt degene voor wie de aanslag bedoeld is te overlijden, dan wordt de aanslag automatisch verminderd. Er wordt dan alleen belasting geheven over de maanden waarin men belastingplichtig was. Over de maand waarin u bijvoorbeeld verhuisd bent, moet u ook de afvalstoffenheffing betalen.

Binnen vier weken na het vertrek uit Eindhoven of na overlijden ontvangt u (of de erfgenamen) een kennisgeving vermindering aanslag van de gemeente.

Naar bovenNaar boven

Waar vind ik meer informatie?

Wilt u meer of andere informatie? Kijk dan bij de veelgestelde vragen en antwoorden.

Naar bovenNaar boven
Afvalstoffenheffing

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven