sluit
Stuur door
Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Kader Campina-terrein voor besluitvorming naar Eindhovense raad

Plan: wonen, werken en recreatie op voormalige Campina-terrein, binnenkort besluit de gemeenteraad hierover.

Een mix van wonen, werken en recreatie. Met behoud van cultuurhistorische en monumentale waarden, kansen voor groen en water en volop aandacht voor duurzaamheid. Dat zijn in grote lijnen de randvoorwaarden en ambities voor de ontwikkeling van het vrijgekomen Campina-terrein in de Kanaalzone Zuid. De afgelopen periode werkten de gemeente Eindhoven en FrieslandCampina samen, ook in overleg met andere partijen en omwonenden, aan de visievorming voor dit terrein. Nu ligt er een (concept-)ontwikkelkader. De Eindhovense gemeenteraad moet hier binnenkort over besluiten.

Omgevingswet

Het gezamenlijk werken van FrieslandCampina, als eigenaar van het terrein, en de gemeente aan het ontwikkelkader past in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Die biedt ruimte en maatwerk aan grondeigenaren en ook de mogelijkheid om samen vorm te geven aan een nieuwe richting. Het proces is na zorgvuldig overleg en met inspraak / samenspraak met de eigenaar van het Campina terrein, FrieslandCampina tot stand gekomen. Zo was er medio 2016 onder meer een workshop met FrieslandCampina en enkele belanghebbenden.

Ontwikkelkader

Het Campina terrein loopt voorop en geeft richting aan de transformatie van de Kanaalzone Zuid. De gemeente Eindhoven en FrieslandCampina streven naar een gemengd stedelijk milieu op het terrein en hebben daarbij de volgende ambities: streven naar een mix van functies van wonen, werken (met name nieuwe instapmilieu’s zoals incubators) en recreatie kiezen voor een krachtige ontwikkeling via een groeipad (fasering) behouden van  cultuurhistorische en monumentale waarden kansen voor groen en water benutten ontwikkelen volgens het (duurzame) principe van ”the natural step” ontwikkelen in verbinding met de omgeving c.q. een natuurlijk samenspel met de buurten. Daarnaast staan er in het kader diverse randvoorwaarden vanuit milieu en verkeer, waar rekening mee moet worden gehouden. Ook zijn referentiebeelden opgenomen.  

Cultuurhistorie

De gemeente vindt de cultuurhistorische waarden op het terrein zeer belangrijk en wil deze - zoveel als mogelijk - behouden voor de stad.  Ter bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen heeft de gemeenteraad eerder een voorbereidingsbesluit genomen. Voorwaarde voor behoud is dat de verschillende gebouwen een passende invulling krijgen. Dit voorbereidingsbesluit loopt eind februari 2017 af, terwijl het verkoopproces dan nog moet worden gestart. FrieslandCampina heeft in een brief aangegeven dat geen sloop plaatsvindt tijdens het verkoopproces.

Daarnaast zijn in het ontwikkelkader nadere randvoorwaarden opgenomen over de cultuurhistorie. Zo is er meer tijd voor een zorgvuldig verkoopproces zonder direct de procedure voor aanwijzing van monumenten op te starten. Aansluitend op de verkoop (na gunning van Campina aan een voorkeurskandidaat) wijst de gemeente enkele panden aan als gemeentelijk monument. Naar verwachting gebeurt dit in het derde kwartaal van dit jaar.

Planning en communicatie

Het kader is voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke kwaliteit en wordt nu aan de gemeenteraad aangeboden. De raad bespreekt het ontwikkelkader op 7 en 14 maart. Op 21 maart neemt de raad hierover een besluit. Na vaststelling door de raad heeft het kader de status van vastgesteld kader/visie.

Aansluitend op de vaststelling door de raad, wil FrieslandCampina starten met het verkoopproces van het terrein. Het ontwikkelkader en het verkoopproces zijn input voor een toekomstige bestemmingsplanwijziging.

De eerste selectie van plannen gebeurt door de eigenaar van het terrein, Friesland-Campina. Bij de tweede selectieronde adviseert de gemeente mee. Bewoners, belangengroeperingen en bedrijventerrein de Kade, denken mee bij het beoordelen van een selectie van de binnengekomen plannen. De uiteindelijke beslissing over de gunning ligt bij FrieslandCampina als eigenaar.

Binnenkort ontvangen de bewoners van de Irisbuurt en Lakerlopen en de ondernemers van bedrijventerrein De Kade een wijkinfo over de stand van zaken rondom het ontwikkelkader Campinaterrein. Op de stadsdeelwebsites Tongelre en Stratum is voor iedereen de informatie over de ontwikkeling van het terrein te vinden.

Naar verwachting zal vervolgens in het derde kwartaal van 2017 meer bekend zijn op welke wijze en door wie het Campinaterrein zal worden herontwikkeld. 

Meer informatie in het Raadsvoorstel Campina terrein.

Kader Campina-terrein voor besluitvorming naar Eindhovense raad

Contact Inwonersplein

Contactformulier

Telefoon:
14 040
Vanuit het buitenland:
+31 40 238 6000

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Openingstijden

Postadres:
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven