1-meting coronacrisis

Actueel beeld van de maatschappelijke impact van het coronavirus in Eindhoven. 

De samenleving wordt hard geraakt door het coronavirus (COVID-19). Hoe gaat het met de inwoners van Eindhoven? Wat vinden zij van de huidige adviezen en maatregelen? Via het digipanel van de gemeente Eindhoven en via social media hebben ruim 5.000 Eindhovenaren aangegeven hoe het met ze gaat en wat hun ervaringen zijn in de huidige situatie.

Waar vind ik de resultaten?

Hieronder staan de belangrijkste resultaten.

Je kunt ook de visuele weergave van de resultaten bekijken

1. Persoonlijke situatie

Als we vragen hoe mensen zich voelen, geven Eindhovenaren aan zich vooral bezorgd te voelen door de huidige situatie (60%). Een deel voelt zich er ook rustig onder of machteloos. Op een schaal van 1 tot 10 geven inwoners een 6 voor de mate waarin ze aangedaan zijn door de coronacrisis. Bijna de helft van de Eindhovenaren beoordeelt de tevredenheid over het leven slechter dan vóór de eerste coronabesmetting in Nederland.

Over het algemeen kunnen de meeste inwoners zich goed redden met diverse activiteiten en werkzaamheden. Een klein aandeel geeft aan zich niet te kunnen redden met het doen van boodschappen of ervaart moeilijkheden met zijn/haar psychische gezondheid. Eenzaamheid speelt ook meer op in deze periode. 36% Geeft aan zich eenzamer te voelen dan vóór 27 februari.

2. Situatie thuis/werk

Een deel van de Eindhovenaren vangt momenteel hun kinderen thuis op en/of geeft thuisonderwijs. Hoe ze dat ervaren, varieert. Ruim een derde geeft aan dat het goed te doen is, maar bijna een kwart ervaart het als zwaar. 40% van de Eindhovenaren geeft aan zelf werkzaam te zijn in een vitale sector of dat de partner dat is.

Welke gevolgen heeft de coronacrisis op de arbeidssituatie van Eindhovenaren?

Van de Eindhovenaren die werken in loondienst, geeft het merendeel aan zijn/haar werk te kunnen blijven doen, grotendeels vanuit huis. 5% Geeft aan niet te kunnen werken en dat de werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd. 1% Is ontslagen en 2% kan niet werken en krijgt geen ondersteuning vanuit de werkgever. De situatie onder ZZP'ers en ondernemers ligt wat anders. Bijna de helft geeft aan op dit moment weinig werk te kunnen uitvoeren doordat er weinig/geen opdrachten zijn. Een veel genoemde toelichting bij 'anders' is het niet meer kunnen uitvoeren van de werkzaamheden als gevolg van de maatregelen door het Rijk.

3. Ervaringen met coronavirus

Maar een klein deel (5%) van de respondenten geeft aan klachten te hebben die op corona kunnen wijzen (3% Voor een ander in het huishouden). Er zijn geen respondenten die aangeven dat er iemand in hun huishouden positief getest is op corona. Buiten het eigen huishouden kennen de Eindhovenaren wel vaker iemand met een vastgestelde coronabesmetting. 29% Van de respondenten gaf aan iemand in de familie-, buren- of vriendenkring te hebben met corona. 7% Van de respondenten gaf aan iemand te kennen die aan de gevolgen van corona is overleden.

4. Adviezen en maatregelen

De Eindhovenaren zijn goed op de hoogte van de adviezen en maatregelen van de rijksoverheid. Ook houden zij zich goed aan de adviezen en maatregelen. Als anderen zich niet aan de maatregelen houden, roept dat vooral verbaasde of boze reacties op. Als Eindhovenaren adviezen en maatregelen niet opvolgen, komt dat vaak omdat dat niet lukt door hun werk, omdat zij zichzelf als gezond zien of omdat zij mantelzorg ontvangen of geven aan kwetsbaren.

5. Zorgen over de coronacrisis

Eindhovenaren zijn het meest bezorgd om de gevolgen van de crisis voor de economie. Ook maken Eindhovenaren zich zorgen om ouderen en zorg en hulp in de ziekenhuizen. In verhouding tot andere items valt het mee met zorgen over de persoonlijke geestelijke/mentale gezondheid en de financiële en werksituatie. Veel mensen maken zich daarover zelfs geen zorgen. Hetzelfde geldt voor de voorraad in de supermarkten. De meeste mensen vrezen niet over de veiligheid van Eindhoven maar een aantal Eindhovenaren maakt zich er toch ook wel enige zorgen over.

Een groot deel van de Eindhovenaren vindt dat te veel mensen zich niet aan de adviezen houden, vooral wat jongeren betreft. Wat mensen betreft die tot risicogroepen horen, zijn de meningen van Eindhovenaren gesplitst: sommigen vinden dat ze niet voorzichtig genoeg zijn, maar anderen wel. De meeste mensen zijn het er ook mee eens dat supermarkten, drogisterijen en apotheken open moeten blijven en andere winkels dicht kunnen. Naar de mening van de meeste mensen moeten parken en speeltuinen open blijven. In het algemeen blijkt er veel vertrouwen in instituties te zijn. Eindhovenaren hebben groot vertrouwen in de manier waarop het RIVM en de rijksoverheid de coronacrisis aanpakken en hebben een positieve stelling naar gezondheidszorg en de gemeente Eindhoven.

6. Positieve effecten

In deze tijden ervaren Eindhovenaren verschillende dingen ook als positief. Veel Eindhovenaren zien de positieve gevolgen voor het milieu zoals minder files en een een schonere lucht als een positief effect. Ook de tijd voor bezinning en de initiatieven die zijn ontstaan om elkaar te helpen worden als positief gezien. Bijna 20% van de Eindhovenaren is zelf betrokken bij een van deze initiatieven. Toch missen Eindhovenaren ook dingen in deze tijden. Slechts 23% geeft aan niks te missen. Andere Eindhovenaren missen vooral aspecten in hun sociale leven. Ze missen hun sociale contacten, vrienden en familie. Ook de mogelijkheid om te sporten en te bewegen en afwisseling in het dagelijks leven worden vaak genoemd.

7. Informatie & Communicatie

De meeste Eindhovenaren zijn tevreden over de informatie en de communicatie. De meeste vragen kunnen zij telefonisch of online beantwoord krijgen. 88% van de Eindhovenaren is het (helemaal) eens met de vraag of zij de juiste informatie kunnen krijgen. 83% Geeft aan deze informatie ook duidelijk te vinden. Een kleiner aandeel van de Eindhovenaren (25%) is van mening dat er onvoldoende informatie wordt verspreid over het coronavirus.

8. Bevindingen naar achtergrondkenmerken

  • ​​​​​​Persoonlijke situatie: We zien dat jongeren (studenten) zich meer dan gemiddeld gespannen en gefrustreerd voelen. Eindhovenaren met een niet-westerse migratieachtergrond voelen zich meer dan gemiddeld bang, verdrietig en gespannen. Over het algemeen nemen de zorgen met de leeftijd toe. Vrouwen zijn meer aangedaan dan mannen, evenals respondenten die de vragenlijst in het Engels hebben ingevuld in vergelijking met Nederlandstaligen. Ouderen hebben meer moeite met boodschappen doen, jongeren hebben meer problemen met hun ‘psychische gezondheid’, mogelijk als gevolg van het moeilijk kunnen onderhouden van sociale contacten. We zien dit ook terug in de mate waarin jongeren zich eenzaam voelen. Respondenten onder de 25 jaar voelen zich meer dan gemiddeld eenzaam en de helft van deze groep geeft aan zich meer eenzaam te voelen dan vóór 27 februari. Dit geldt ook vaker voor Eindhovenaren met een niet-westerse migratieachtergrond.
  • Ervaringen met coronavirus: Respondenten van 65 jaar en ouder geven vaker aan dat iemand in de persoonlijke kring aan de gevolgen van corona is overleden.
  • Maatregelen: Eindhovenaren met een niet-westerse migratieachtergrond geven vaker aan dat ze vinden dat er niet genoeg maatregelen zijn genomen.
  • Vertrouwen: Over het algemeen is het vertrouwen in (rijks)overheid en in het RIVM hoog. We zien wel dat het vertrouwen toeneemt met de leeftijd.
  • Informatie en communicatie > Respondenten die de vragenlijst in het Engels hebben ingevuld geven vaker aan moeite te hebben met het vinden van informatie en om de informatie te begrijpen.

Onderzoeksverantwoording

Deze eerste meting over de impact van de coronavirus in Eindhoven is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de veiligheidsregio's, het PON en diverse Brabantse gemeenten.

Methodiek

Het onderzoek is (in Eindhoven) via een online vragenlijst uitgezet onder de leden van het Digipanel en via de social media platforms van de gemeente Eindhoven. Periode 1-meting De enquêtering heeft plaatsgevonden van woensdag 1 april tot en met woensdag 8 april 2020. Woensdag 1 april was net na de verlenging van de landelijke maatregelen tot 28 april (bekendgemaakt op 30 maart).

Respons

De vragenlijst is ingevuld door 4.126 leden van het Digipanel. In het Digipanel betrof dit een respons van 54%. Daarnaast is de vragenlijst via social media ingevuld door 1.006 personen. Dat brengt het totaal op 5.132 respondenten. 296 Personen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vragenlijst in het Engels in te vullen. Met het hoge aantal van meer dan 5.000 respondenten kunnen we betrouwbare uitspraken voor de gemeente Eindhoven en voor verschillende subgroepen (jongeren, ouderen, gezinnen etc.) doen.