Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Growshop, exploitatievergunning

U heeft een exploitatievergunning nodig om een growshop te mogen exploiteren.

Een exploitatievergunning growshop is een vergunning, die u nodig heeft om in Eindhoven een growshop te exploiteren. U heeft een exploitatievergunning growshop nodig:

  • Als u een growshop overneemt of vestigt;
  • Als u de exploitatievorm van een bestaande zaak wilt wijzigen;
  • Als u een growshop wilt uitbreiden of wijzigen;
  • Bij personele wijzigingen van de vergunninghouder(s)/leidinggevende(n).

Een growshop is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, of anders dan om niet, handelingen en werkzaamheden worden verricht die verband houden met, dan wel inherent zijn aan het exploiteren van hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als een growshopwinkel of -groothandel.

Een winkel of groothandel wordt in het maatschappelijk verkeer aangeduid als growshop, indien daar in hoofdzaak producten worden verkocht die kunnen worden gebruikt voor de thuisteelt (binnenshuis of in een kas) van met name cannabisproducten. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan zaden, potgrond, bemesting, lampen, ventilatiesystemen, bestrijdingsproducten, producten voor klimaatbeheersing, plantencontainers en (andere) apparatuur om oogsten te bewerken. De producten die een growshop verkoopt, kunnen ook bestemd zijn voor andere doeleinden dan hennepteelt.

De exploitatievergunning growshop is gebaseerd op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geeft de regels aan om een growshop te exploiteren. De vergunning is pand- én persoonsgebonden.

Op de vergunning dient elke leidinggevende te worden vermeld. Tijdens de openingstijden dient altijd één van deze leidinggevenden aanwezig te zijn.

De exploitatieverguning geldt voor de exploitant (vergunninghouder) en het pand. Wanneer u een bedrijf overneemt of de rechtsvorm wijzigt, heeft u dus een nieuwe vergunning nodig.

De exploitatie moet passen binnen het bestemmingsplan. De exploitant moet 21 jaar of ouder zijn en mag niet onder curatele staan of ontzet zijn uit de ouderlijke macht.

Op dit moment wordt in het parlement een wetsvoorstel behandeld om growshops te verbieden. Als dit wet wordt, heeft dat ook gevolgen voor het vergunningenstelsel en voor vergunde growshops.

Naast het aanvraagformulier heeft u nodig:

• Een recent uittreksel uit het handelsregister, verenigingenregister of stichtingenregister van de Kamer van Koophandel;
• De koop- of huurakte van het pand;
• Een geldig legitimatiebewijs (paspoort);
• Een Verklaring omtrent gedrag van exploitant en leidinggevende(n). (Deze mag niet ouder zijn dan drie maanden gerekend vanaf indienen aanvraag);
• Een plattegrondtekening van het pand, met schaal 1:100;
• Een situatietekening van de kadastrale ligging van het pand. Deze tekening is verkrijgbaar bij het Kadaster, District Zuid.
• Een BIBOB-formulier met bijlagen.

Let op: Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Dit geldt niet alleen voor een positief besluit (toekenning) maar ook voor een negatief besluit (afwijzing) of wanneer een aanvraag vergunningsvrij blijkt te zijn of als u een aanvraag intrekt. Zie de rechterkolom onder het kopje 'kosten'.

Per post

U dient een afspraak te maken om het door u ingevulde en ondertekende aanvraagformulier persoonlijk in te leveren.

Antwoord

De afhandeling van uw vergunningsaanvraag neemt maximaal twaalf weken in beslag.

Een exploitatievergunning voor een growshop kost € 4.691,00.

Een exploitatievergunning voor een coffeeshop kost € 4.691,00.

Het overleggen van aanvullende gegevens in geval van een niet-complete aanvraag kost € 248,00.