Vul de uitkomst van de som in cijfers in, zodat het systeem weet dat u geen automatisch spamprogramma bent.

Bestemmingsplan, planschade

Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van planschade.

Bij schade door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van zogenaamde planschade. Uw woning kan bijvoorbeeld in waarde zijn gedaald of u heeft verlies van inkomen.

De oorzaak van de schade moet gelegen zijn in:

  • Bepalingen van een bestemmingsplan van de gemeente, of van een inpassingsplan van de provincie of het Rijk;
  • Bepalingen van een planwijziging, planuitwerking of een ontheffing;
  • Een omgevingsvergunning voor het - al dan niet in ruimtelijke onderbouwing - afwijken van een bestemmingsplan, een inpassingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), een provinciale verordening of een voorbereidingsbesluit;
  • Het aanhouden van de beslissing op de gevraagde omgevingsvergunning op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo);
  • Bepalingen van provinciale verordeningen;
  • Een koninklijk besluit dat de werking van de Wet ruimtelijke ordening niet van toepassing verklaart vanwege de landsverdediging;
  • Een projectbesluit van de gemeente, de provincie of het Rijk;
  • Besluiten van de gemeente, de provincie of het Rijk, die de werking van een beheersverordening niet van toepassing verklaren.

Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering). Dit laatste zolang de waardevermindering niet het gevolg is van de bestemming van uw onroerende zaak of de regels die daarop betrekking hebben.

Voorwaarden
De voorwaarden voor een tegemoetkoming zijn:

  • De schade hoeft redelijkerwijs niet voor uw rekening te komen;
  • U heeft niet op een andere manier een tegemoetkoming of compensatie ontvangen.

U vraagt de vergoeding aan bij de gemeente. De indientermijn is vijf jaar, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is geworden.

De aanvraag moet een motivering van uw verzoek bevatten, evenals de hoogte van de vergoeding die u vraagt en een uitleg hoe u tot dat bedrag bent gekomen. 

Naast het aanvraagformulier heeft u kopieën nodig van onder andere uw eigendomsbewijs of uw contract economische overdracht en verder alle relevante schriftelijke bewijzen of foto’s ter ondersteuning van uw claim.

Per post

Print het formulier, vul het in, onderteken het en stuur het samen met eventuele bewijsstuken naar het adres dat op het formulier staat vermeld.

Aan de balie

U kunt uw aanvraag natuurlijk ook persoonlijk aan de balie van het Inwonersplein (Stadskantoor) indienen.

Antwoord

Gemiddeld duurt een planschadeprocedure negen maanden.